Thành phố Thanh Hóa quan tâm phát triển doanh nghiệp

Ngày 25/03/2021 00:00:00

Quý 1 năm 2021, thành phố Thanh Hóa có 115 doanh nghiệp mới thành lập, đạt 7,88% kế hoạch tỉnh giao.

  IMG-5598.JPG

Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Thanh Hóa duy trì sản xuất trong điều kiện COVID – 19

Công tác phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể và hộ gia đình trên địa bàn thành phố tiếp tục được quan tâm. UBND thành phố đã triển khai thực hiện kịp thời các cơ chế chính sách của tỉnh và giải pháp phát triển doanh nghiệp của thành phố; thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển; tạo thuận lợi cho các hộ kinh doanh chuyển đổi hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Đẩy mạnh những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Cùng với việc quan tâm, khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp, UBND thành phố Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các xã, phường thực hiện hiệu quả phương châm “3 đồng hành”: đồng hành đẩy mạnh cải cách hành chính; đồng hành trong hoàn thiện thể chế, pháp luật trên các lĩnh vực thuế, đất đai, tín dụng; đồng hành thực hiện tốt cơ chế đối thoại, tham vấn ý kiến của doanh nghiệp trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật phát triển kinh tế địa phương.

Tính đến thời điểm này, tổng số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố Thanh Hóa có 7185 doanh nghiệp; 615 hộ kinh doanh được cấp giấy phép. Trong thời gian tới, thành phố chủ động kiểm tra, nắm chắc tình hình hoạt động của các doanh nghiệp công nghiệp, thương mại, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp; khuyến kích, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh… phấn đấu tổng số doanh nghiệp mới được thành lập giai đoạn 2021 – 2025 đạt 6.500 doanh nghiệp.


Trung tâm VHTTTT&DL TP Thanh Hóa

Thành phố Thanh Hóa quan tâm phát triển doanh nghiệp

Đăng lúc: 25/03/2021 00:00:00 (GMT+7)

Quý 1 năm 2021, thành phố Thanh Hóa có 115 doanh nghiệp mới thành lập, đạt 7,88% kế hoạch tỉnh giao.

  IMG-5598.JPG

Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Thanh Hóa duy trì sản xuất trong điều kiện COVID – 19

Công tác phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể và hộ gia đình trên địa bàn thành phố tiếp tục được quan tâm. UBND thành phố đã triển khai thực hiện kịp thời các cơ chế chính sách của tỉnh và giải pháp phát triển doanh nghiệp của thành phố; thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển; tạo thuận lợi cho các hộ kinh doanh chuyển đổi hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Đẩy mạnh những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Cùng với việc quan tâm, khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp, UBND thành phố Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các xã, phường thực hiện hiệu quả phương châm “3 đồng hành”: đồng hành đẩy mạnh cải cách hành chính; đồng hành trong hoàn thiện thể chế, pháp luật trên các lĩnh vực thuế, đất đai, tín dụng; đồng hành thực hiện tốt cơ chế đối thoại, tham vấn ý kiến của doanh nghiệp trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật phát triển kinh tế địa phương.

Tính đến thời điểm này, tổng số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố Thanh Hóa có 7185 doanh nghiệp; 615 hộ kinh doanh được cấp giấy phép. Trong thời gian tới, thành phố chủ động kiểm tra, nắm chắc tình hình hoạt động của các doanh nghiệp công nghiệp, thương mại, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp; khuyến kích, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh… phấn đấu tổng số doanh nghiệp mới được thành lập giai đoạn 2021 – 2025 đạt 6.500 doanh nghiệp.


Trung tâm VHTTTT&DL TP Thanh Hóa