Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020

Quyết định số 11780/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 V/v Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020

Quyết định số 11780/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 V/v Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020
Báo cáo Ước thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 dự toán thu - chi ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2020
Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa Ước thực hiện thu chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2019
Quyết định số 7410/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của UBND TP Thanh Hóa về việc Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của thành phố Thanh Hóa
Báo cáo số 687/BC-UBND ngày 05/07/2019 về việc ước thực hiện thu chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, biện pháp 6 tháng cuối năm 2019 của UBND TP Thanh Hóa
Quyết định số 11535/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 về việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019
Báo cáo số: 1302/BC-UBND ngày 13/12/2018 về việc ước thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, dự toán thu - chi ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2019; Tờ trình số 1301/TTr-UBND, ngày 13/12/2018 về việc phê duyệt dự toán NSNN, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2019
Quyết định số 12578/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 về việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018