Thành phố Thanh Hóa ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

Thành phố Thanh Hóa ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (sửa đổi); Thông tư số 01/2018/TT- VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 07/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về kiểm soát TTHC năm 2021. Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hoá ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (sửa đổi); Thông tư số 01/2018/TT- VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 07/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về kiểm soát TTHC năm 2021. Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hoá ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021
Thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân thành phố
Thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân thành phố
Thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân thành phố
Thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân thành phố (phòng Lao động thương binh - xã hội)
Thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân thành phố (phòng Lao động thương binh - xã hội)
Thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân thành phố (phòng Lao động thương binh - xã hội)
Thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân thành phố (phòng Lao động thương binh - xã hội)