Thông báo Về việc dự kiến thí sinh trúng tuyển ở chỉ tiêu cuối cùng (chỉ tiêu số 63) vị trí giáo viên mầm non trong kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố, đợt 2 năm 2019

Ngày 07/02/2020 09:01:05

Thực hiện Thông báo số 546/TB-UBND, ngày 03/12/2019 về kết quả dự kiến trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa, đợt 2 năm 2019, trong đó ở chỉ tiêu cuối cùng (chỉ tiêu số 63) vị trí giáo viên mầm non có 08 thí sinh có số điểm bằng nhau là 76 điểm, gồm:

- Có 07 thí sinh có điểm vòng phỏng vấn: 76 điểm;

- Có 01 thí sinh có điểm vòng phỏng vấn: 71 điểm cộng 05 điểm ưu tiên con Thương binh hạng 4/4.

(Có danh sách kèm theo)

Để có cơ sở xác định 01 người trúng tuyển trong số 08 thí sinh vị trí giáo viên mầm non có số điểm phỏng vấn bằng nhau (76 điểm) kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa, đợt 2 năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố giao phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố căn cứ vào các văn bản hướng dẫn đề xuất với Chủ tịch UBND thành phố các tiêu chí xem xét, quyết định lựa chọn một người trúng tuyển, cụ thể:

1. Thực hiện theo Khoản 6 (Sửa đổi, bổ sung Điều 13), Điều 2 (Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức) của Nghị định 161/2018/NĐ-CP như sau:

"Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định này cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định này (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành vòng 2 quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định này cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển".

2. Trường hợp người có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành bằng nhau, thứ tự xét ưu tiên như sau:

2.1. Căn cứ vào trình độ chuyên môn, hệ đào tạo, điểm tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp:

2.1.1. Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành giáo dục mầm non theo thứ tự như sau:

- Tốt nghiệp loại giỏi;

- Tốt nghiệp loại khá;

- Tốt nghiệp loại trung bình.

- Nếu các thí sinh xếp loại tốt nghiệp như nhau thì ưu tiên người có điểm tốt nghiệp cao hơn.

2.1.2. Tốt nghiệp Cao đẳng, chuyên ngành giáo dục mầm non theo thứ tự như sau:

- Tốt nghiệp loại giỏi;

- Tốt nghiệp loại khá;

- Tốt nghiệp loại trung bình.

- Nếu các thí sinh xếp loại tốt nghiệp như nhau thì ưu tiên người có điểm tốt nghiệp cao hơn.

2.1.3. Tốt nghiệp Trung cấp, chuyên ngành giáo dục mầm non theo thứ tự như sau:

- Tốt nghiệp loại giỏi;

- Tốt nghiệp loại khá;

- Tốt nghiệp loại trung bình.

- Nếu các thí sinh xếp loại tốt nghiệp như nhau thì ưu tiên người có điểm tốt nghiệp cao hơn.

2.2. Xét các điều kiện ưu tiên gia đình chính sách của bản thân thí sinh và bên vợ, chồng (chưa được cộng điểm ưu tiên theo quy định);

2.3. Xét hoàn cảnh gia đình (hoàn cảnh của cá nhân thí sinh, gia đình nhà chồng, gia đình nhà bố mẹ đẻ);

2.4. Nếu khi xem xét đến diện ưu tiên trên vẫn không xác định được người trúng tuyển thì Ủy ban nhân dân thành phố sẽ thực hiện phỏng vấn đối với nhóm các thí sinh đã được lựa chọn qua các tiêu chí (2.1, 2.2, 2.3) để lựa chọn người trúng tuyển.

Căn cứ Báo cáo số 18/BC-NV-GD&ĐT ngày 05/02/2020 của Trưởng phòng Nội vụ và Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố về việc thí sinh trúng tuyển ở chỉ tiêu cuối cùng (chỉ tiêu số 63) trong kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố, đợt 2 năm 2019, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa dự kiến trúng tuyển đối với 01 thí sinh ở chỉ tiêu cuối cùng (chỉ tiêu số 63) vị trí giáo viên mầm non trong kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố, đợt 2 năm 2019, cụ thể:

 Bà Lê Thị Hồng, sinh ngày 11/6/1995;

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Giáo dục mầm non; Loại hình đào tạo: Chính quy; Điểm tốt nghiệp: 7,77; xếp loại văn bằng: Giỏi.

 (Có danh sách kèm theo)

Trên đây là thông báo của Ủy ban nhân dân thành phố về dự kiến trúng tuyển đối với 01 thí sinh ở chỉ tiêu cuối cùng (chỉ tiêu số 63) vị trí giáo viên mầm non kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố, đợt 2 năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, theo dõi; nếu có vấn đề cần giải đáp đề nghị phản ánh về Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa, qua số điện thoại 0913.113.568 hoặc 0912.395.858 để được giải quyết./.

 

* Xem và tải về nội dung Thông báo số 546/TB-UBND, ngày 03/12/2019

Thông báo Về việc dự kiến thí sinh trúng tuyển ở chỉ tiêu cuối cùng (chỉ tiêu số 63) vị trí giáo viên mầm non trong kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố, đợt 2 năm 2019

Đăng lúc: 07/02/2020 09:01:05 (GMT+7)

Thực hiện Thông báo số 546/TB-UBND, ngày 03/12/2019 về kết quả dự kiến trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa, đợt 2 năm 2019, trong đó ở chỉ tiêu cuối cùng (chỉ tiêu số 63) vị trí giáo viên mầm non có 08 thí sinh có số điểm bằng nhau là 76 điểm, gồm:

- Có 07 thí sinh có điểm vòng phỏng vấn: 76 điểm;

- Có 01 thí sinh có điểm vòng phỏng vấn: 71 điểm cộng 05 điểm ưu tiên con Thương binh hạng 4/4.

(Có danh sách kèm theo)

Để có cơ sở xác định 01 người trúng tuyển trong số 08 thí sinh vị trí giáo viên mầm non có số điểm phỏng vấn bằng nhau (76 điểm) kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa, đợt 2 năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố giao phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố căn cứ vào các văn bản hướng dẫn đề xuất với Chủ tịch UBND thành phố các tiêu chí xem xét, quyết định lựa chọn một người trúng tuyển, cụ thể:

1. Thực hiện theo Khoản 6 (Sửa đổi, bổ sung Điều 13), Điều 2 (Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức) của Nghị định 161/2018/NĐ-CP như sau:

"Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định này cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định này (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành vòng 2 quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định này cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển".

2. Trường hợp người có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành bằng nhau, thứ tự xét ưu tiên như sau:

2.1. Căn cứ vào trình độ chuyên môn, hệ đào tạo, điểm tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp:

2.1.1. Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành giáo dục mầm non theo thứ tự như sau:

- Tốt nghiệp loại giỏi;

- Tốt nghiệp loại khá;

- Tốt nghiệp loại trung bình.

- Nếu các thí sinh xếp loại tốt nghiệp như nhau thì ưu tiên người có điểm tốt nghiệp cao hơn.

2.1.2. Tốt nghiệp Cao đẳng, chuyên ngành giáo dục mầm non theo thứ tự như sau:

- Tốt nghiệp loại giỏi;

- Tốt nghiệp loại khá;

- Tốt nghiệp loại trung bình.

- Nếu các thí sinh xếp loại tốt nghiệp như nhau thì ưu tiên người có điểm tốt nghiệp cao hơn.

2.1.3. Tốt nghiệp Trung cấp, chuyên ngành giáo dục mầm non theo thứ tự như sau:

- Tốt nghiệp loại giỏi;

- Tốt nghiệp loại khá;

- Tốt nghiệp loại trung bình.

- Nếu các thí sinh xếp loại tốt nghiệp như nhau thì ưu tiên người có điểm tốt nghiệp cao hơn.

2.2. Xét các điều kiện ưu tiên gia đình chính sách của bản thân thí sinh và bên vợ, chồng (chưa được cộng điểm ưu tiên theo quy định);

2.3. Xét hoàn cảnh gia đình (hoàn cảnh của cá nhân thí sinh, gia đình nhà chồng, gia đình nhà bố mẹ đẻ);

2.4. Nếu khi xem xét đến diện ưu tiên trên vẫn không xác định được người trúng tuyển thì Ủy ban nhân dân thành phố sẽ thực hiện phỏng vấn đối với nhóm các thí sinh đã được lựa chọn qua các tiêu chí (2.1, 2.2, 2.3) để lựa chọn người trúng tuyển.

Căn cứ Báo cáo số 18/BC-NV-GD&ĐT ngày 05/02/2020 của Trưởng phòng Nội vụ và Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố về việc thí sinh trúng tuyển ở chỉ tiêu cuối cùng (chỉ tiêu số 63) trong kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố, đợt 2 năm 2019, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa dự kiến trúng tuyển đối với 01 thí sinh ở chỉ tiêu cuối cùng (chỉ tiêu số 63) vị trí giáo viên mầm non trong kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố, đợt 2 năm 2019, cụ thể:

 Bà Lê Thị Hồng, sinh ngày 11/6/1995;

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Giáo dục mầm non; Loại hình đào tạo: Chính quy; Điểm tốt nghiệp: 7,77; xếp loại văn bằng: Giỏi.

 (Có danh sách kèm theo)

Trên đây là thông báo của Ủy ban nhân dân thành phố về dự kiến trúng tuyển đối với 01 thí sinh ở chỉ tiêu cuối cùng (chỉ tiêu số 63) vị trí giáo viên mầm non kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố, đợt 2 năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, theo dõi; nếu có vấn đề cần giải đáp đề nghị phản ánh về Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa, qua số điện thoại 0913.113.568 hoặc 0912.395.858 để được giải quyết./.

 

* Xem và tải về nội dung Thông báo số 546/TB-UBND, ngày 03/12/2019