Thông báo: Về việc lấy ý kiến lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Thanh Hóa

Thông báo: Về việc lấy ý kiến lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Thanh Hóa

Căn cứ Luật đất đai, ngày 29/11/2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, ngày 20/11/2018; các văn bản hướng dẫn về lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Hiện nay UBND thành phố Thanh Hóa đã hoàn thiện hồ sơ lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Thanh Hóa.

Căn cứ Luật đất đai, ngày 29/11/2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, ngày 20/11/2018; các văn bản hướng dẫn về lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Hiện nay UBND thành phố Thanh Hóa đã hoàn thiện hồ sơ lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Thanh Hóa.
Quyết định số 3793/QĐ-UBND ngày V/v phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu khảo sát, lập QHCT tỷ lệ 1/500 khu đô thị Đông Nam Đại học Hồng Đức, thành phố Thanh Hóa
Thông báo mời sơ tuyển quốc tế lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu dân cư kết hợp công viên thể thao Đình Hương, thành phố Thanh Hóa, cụ thể như sau:
Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Thanh Hóa
Qui hoạch chi tiết Khu du lịch văn hoá Hàm Rồng được UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt tại Quyết định số 842/QĐ - UB ngày 19/4/2000 Qui hoạch chi tiết Khu du lịch văn hoá Hàm Rồng được UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt tại Quyết định số 842/QĐ - UB ngày 19/4/2000
Ngày 26–12, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD4 (chủ đầu tư) tổ chức khởi công xây dựng khu chung cư cao tầng phường Phú Sơn (TP Thanh Hóa).
1. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số: 1960/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Thanh Hóa.