Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất

Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại MBQH 6194/QĐ-UBND ngày 22/07/2015 phường Quảng Thịnh và MBQH số 1535/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 thuộc phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa.

Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại MBQH 6194/QĐ-UBND ngày 22/07/2015 phường Quảng Thịnh và MBQH số 1535/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 thuộc phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa.
Trung tâm phát triển Quỹ đất thành phố Thanh hóa thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại hai khu đất thuộc phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa, như sau: