Tình hình kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh ước thực hiện tháng 4; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 5 năm 2020

Tình hình kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh ước thực hiện tháng 4; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 5 năm 2020

Báo cáo số 388/BC-UBND ngày 07/05/2020 Tình hình kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh ước thực hiện tháng 4; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 5 năm 2020

Báo cáo số 388/BC-UBND ngày 07/05/2020 Tình hình kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh ước thực hiện tháng 4; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 5 năm 2020
Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2016 với chủ đề “Năm tổ chức tốt cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; đột phá về công tác cải cách hành chính; đảm bảo vệ sinh môi trường; đổi mới giáo dục, đào tạo và hiệu quả nguồn nhân lực”,...
Thực hiện Nghị quyết của Thành uỷ, HĐND thành phố về mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014, UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng trên các lĩnh vực cụ thể như sau: