Tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng – An ninh 9 tháng 2014; nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2014

Ngày 18/10/2018 15:01:28

Thực hiện Nghị quyết của Thành uỷ, HĐND thành phố về mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014, UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng trên các lĩnh vực cụ thể như sau:

 A. TÌNH HÌNH NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 9 THÁNG:

I. VỀ KINH TẾ

Tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng ước đạt 14,3%, trong đó: Dịch vụ tăng 16,2%; Công nghiệp - Xây dựng tăng 15,8%, Nông - Lâm - Thủy sản tăng 1,7%. Cơ cấu các ngành chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng các ngành: Dịch vụ chiếm 45,9%; Công nghiệp - Xây dựng  chiếm 47,6%, Nông - Lâm – Thủy sản chiếm 6,5%.

1. Dịch vụ - Thương mại

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ 9 tháng ước đạt 9.450 tỷ đồng, bằng 94% so kế hoạch, tăng 31% so cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu trong 9 tháng ước đạt 408,4 triệu USD, tăng 22,2% so với cùng kỳ, đạt 80% so kế hoạch.

Thị trường hàng hóa trên địa bàn thành phố phong phú, đa dạng đảm bảo cung ứng đủ nguồn hàng phục vụ người tiêu dùng; giá cả các mặt hàng tiêu dùng ổn định. Các loại hình dịch vụ: giao thông vận tải, tài chính ngân hàng, kinh doanh khách sạn, nhà hàng, bưu chính viễn thông, tư vấn pháp lý… phát triển. Công tác quản lý nhà nước về thương mại được tăng cường, chủ động, phối hợp với các ngành cấp tỉnh thực hiện kiểm tra thị trường, hàng hóa góp phần bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu theo chỉ đạo của tỉnh; Hoàn thành thủ tục chuyển đổi 02 chợ: Trường Thi, Đông Thành để doanh nghiệp thực hiện đầu tư xây dựng, đang chuyển đổi mô hình 06 chợ theo kế hoạch: chợ Huyện, chợ Vồm, chợ Voi, chợ Môi, chợ Đình, chợ Hoằng Lý.

Hoạt động dịch vụ vận tải đáp ứng yêu cầu sản xuất và đi lại của nhân dân. Khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 12.405 ngàn tấn, tăng 5,1% so cùng kỳ, đạt 82,7% so kế hoạch; Khối lượng luân chuyển hàng hóa ước đạt 1.118 triệu tấn.km, tăng 7% so cùng kỳ, đạt 84,7% so kế hoạch; Khối lượng vận chuyển hành khách ước đạt 6.687 ngàn người, tăng 8% so với cùng kỳ, đạt 53,6% so kế hoạch; Khối lượng luân chuyển hành khách ước đạt 470 triệu HK.km, tăng 13,5% cùng kỳ, đạt 78,3% so kế hoạch.

Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn là 2.712 doanh nghiệp, 9 tháng qua đã có 323 doanh nghiệp mới thành lập đạt 62,5% kế hoạch, tuy nhiên đã có 195 doanh nghiệp giải thể,  249 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

2. Công tác thu chi ngân sách

Tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm ước đạt: 1.187 tỷ đồng, thu điều tiết ngân sách thành phố ước đạt 860,7 tỷ đồng, đạt 109,8% dự toán cả năm tỉnh giao, đạt 86,8% dự toán cả năm thành phố giao. Trong đó: thu thường xuyên ước đạt 330,5 tỷ đồng, đạt 76,7% dự toán cả năm tỉnh giao, đạt 69,2% dự toán cả năm thành phố giao. Thu tiền sử dụng đất ước đạt 450 tỷ đồng, đạt 123,3% dự toán cả năm tỉnh giao, 90% dự toán cả năm thành phố giao. Chi NS thành phố ước đạt 850,2 tỷ đồng, đạt 85,6% dự toán cả năm thành phố giao, trong đó chi thường xuyên ước đạt 380,172 tỷ đồng, chi thường xuyên đảm bảo nguồn theo dự toán và đạt 71,6 % dự toán cả năm thành phố giao. Thực hiện chi đầu tư và chi trả kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án ước đạt 308,358 tỷ đồng, đạt 82,2 % dự toán cả năm thành phố giao.

3. Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cơ bản ổn định và có nhiều chuyển biến tích cực và có tốc độ tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 10.256 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ, đạt 89% so kế hoạch; (Doanh nghiệp nhà nước ước đạt 3.051 tỷ đồng; khu vực dân doanh ước đạt 4.473 tỷ đồng, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt: 2.732 tỷ đồng). Các ngành nghề truyền thống trên địa bàn thành phố tiếp tục được duy trì và phát triển ổn định, đến nay đã có 02 doanh nghiệp đầu tư sản xuất công nghệ đúc đồng tại Thiệu Dương và Đông Vệ, làm gốm ở Thiệu Khánh và thực hiện khôi phục nghề gốm ở Đông Vinh. Đề nghị tỉnh công nhận 02 làng nghề truyền thống (nghề làm hương Trường Thi, Rượu Vĩnh Trị Hoằng Quang).

Sản lượng tiêu thụ điện trong 9 tháng ước đạt 113,2 nghìn KW, tăng 3,7% so với cùng kỳ. Triển khai quy định về hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn đến các HTX dịch vụ điện năng trên địa bàn và Chương trình lắp đặt, thay thế công tơ điện tử; lập thủ tục phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán các hệ thống chiếu sáng công cộng và sinh hoạt ở khu CN, khu TĐC, MBQH.

4. Sản xuất Nông nghiệp

Tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm thủy sản 9 tháng ước đạt 1.551 tỷ đồng, tăng 2% so cùng kỳ. Diện tích gieo trồng 9 tháng ước đạt 12.710,1 ha, bằng 98,6% so kế hoạch, đạt 98,6% so cùng kỳ, trong đó: diện tích lúa ước đạt 9.700,9 ha bằng 97,1% kế hoạch, bằng 97,1% so cùng kỳ. Năng suất cây lúa trung bình 2 vụ ước đạt 59,32 tạ/ha, tăng 2,1% cùng kỳ (Năng suất vụ chiêm xuân: 64,2 tạ/ha, vụ mùa ước đạt 54,5 tạ/ha). Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 61.355 tấn, bằng 99,1% so với cùng kỳ, tăng 1,1% so kế hoạch.

Thành phố đã tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất, làm tốt công tác thủy lợi, phòng chống rét, chống dịch đảm bảo đúng thời vụ, đủ diện tích đối với các loại cây trồng gắn với công tác kiểm tra, quản lý chất lượng vật tư và chất lượng sản phẩm nông sản. Chỉ đạo công tác thuỷ lợi khắc phục được hiện tượng hạn hán, thiếu nước, úng lụt cục bộ trên đồng ruộng.

Diện tích nuôi trồng thủy sản 378 ha, giảm 28,8 ha so cùng kỳ, sản lượng thu hoạch ước đạt 390,8 tấn, tăng 2,3% so cùng kỳ.

Tổ chức triển khai thực hiện và khảo sát, kiểm tra theo kế hoạch Đề án rau an toàn tại phường Quảng Thắng, Quảng Thành và xã Hoằng Lý, Thiệu Khánh; Triển khai Đề án kiên cố hóa kênh mương nội đồng; Đề án cơ giới hóa trong SXNN được triển khai thực hiện đạt trên 90% theo giá trị đầu tư. Mô hình cơ giới hóa tại Quảng Đông đã thực hiện đạt 100% theo khối lượng công việc.

Ban hành kế hoạch hỗ trợ giống lúa năng suất, chất lượng cao để thực hiện hỗ trợ từ vụ mùa 2014 đến vụ mùa 2015, diện tích vùng sản xuất lúa chất lượng năng suất ước đạt 1.977,6 ha/4.858,6 ha, đạt 40,7% diện tích trồng lúa.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo, tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ thực hiện các tiêu chí. Phối hợp với các Ban, ngành của tỉnh trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tại xã Quảng Tâm. Đến nay đã có 9/17 xã hoàn thành 02 tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch và thực hiện các thủ tục để thẩm định 04 đơn vị hoàn thành 02 tiêu chí nông thôn mới trong quý IV năm 2014.

Chủ động xây dựng và chuẩn bị phương án PCLB năm 2014 về lực lượng, phương tiện, các loại vật tư, vật liệu dự trữ hộ đê và kế hoạch nạo vét, giải toả ách tắc trên hệ thống sông tiêu. Kịp thời chỉ đạo phòng chống bão lụt, khắc phục thiên tai.

5. Đầu tư phát triển

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 9 tháng ước đạt 11.463 tỷ đồng, tăng 28,5% so cùng kỳ, bằng 73% so kế hoạch; Trong đó: vốn ngân sách trung ương ước đạt 1.420 tỷ đồng; Vốn ngân sách tỉnh ước đạt 1.090 tỷ đồng, vốn ngân sách thành phố: 783 tỷ đồng; nguồn vốn khác ước đạt 3.155 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp ước đạt 2.185 tỷ đồng, vốn nhân dân tự làm ước đạt 2.830 tỷ... Tập trung thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: Các hợp phần thuộc dự án Phát triển toàn diện thành phố, Dự án xây dựng cầu Nguyệt Viên, Dự án số 1- Khu đô thị mới trung tâm thành phố Thanh Hoá, Khu đô thị mới ven sông Hạc, Khu đô thị Xanh, Dự án Tiêu úng Đông Sơn, hạ tầng các khu đô thị mới, Nhà hát Lam Sơn, Đài truyền hình thành phố...

II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐÔ THỊ - TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

1. Công tác quy hoạch

Ngày 29/4/2014, thành phố Thanh Hóa được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thanh Hóa (theo Quyết định số 636/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ). Trình tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch phân khu 1/2000 các phường, xã mới sáp nhập: 4, 6, 11, 14, 15, 18 và QH phân khu tỷ lệ 1/5000 Khu du lịch, di tích văn hóa lịch sử khảo cổ Hàm Rồng – Núi Đọ, đến nay UBND tỉnh đã nghe và thống nhất Phân khu 15 và đã phê duyệt quy hoạch Phát triển điện lực thành phố Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020, có xét đến 2030, các phân khu còn lại đã được Sở Xây dựng thỏa thuận, lấy ý kiến các Sở, ngành liên quan, hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo UBND tỉnh. Thỏa thuận địa điểm cho 51 đơn vị , tham mưu và hướng dẫn xin chủ trương lập QH xen cư, dân cư các phường, xã; Tham vấn ý kiến chuyên môn các mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cũng như các chủ trương liên quan đến lập mặt bằng quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt như : QH xây dựng 1/500 thôn 6, Đông Cương; khu dân cư Phú Sơn, Công viên Đình Hương, Khu xung quanh Nhà thờ Chính Tòa, Khu chung cư số 01 Phan Chu Trinh. Tham mưu trình duyệt quy hoạch khu trung tâm hành chính mới thành phố và các MBQH khu xen cư, dân cư trên địa bàn.

2. Quản lý trật tư đô thị và xây dựng

Tăng cường và duy trì tốt công tác đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn thành phố: tình trạng đậu đỗ xe sai quy định, lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, xây dựng trái phép, không phép được phát hiện, xử lý. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch tháo dỡ lều quán, bán bình trên địa bàn thành phố gắn với công tác chỉnh trang đô thị, qua triển khai thực hiện đã xử lý 2.150 trường hợp, thu hồi 47.490m2đất bị lấn chiếm. Xây dựng Quy chế để thống nhất và tăng cường công tác quản lý công viên, quảng trường, nghĩa trang và cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố. Thành phố thực hiện cấp phép xây dựng 406 trường hợp.

Các lực lượng chức năng của thành phố đã tiến hành kiểm tra 523 trường hợp về lĩnh vực đất đai, xây dựng cơ bản, kết quả kiểm tra có 482 có phép của 3 cấp, không phép 39 trường hợp và 01 trường hợp xây dựng lấn đất công, ban hành 44 quyết định xử phạt, số tiền là 435 triệu đồng ; Kiểm tra  1.780 trường hợp về trật tự đô thị, tịch thu 1.888 tang vật vi phạm, xử lý hành chính 172 trường hợp; Kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về việc cưới, việc tang là 513 trường hợp, xử lý 09 trường hợp vi phạm.

3. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng.

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 9 tháng ước đạt 11.463 tỷ đồng, tăng 28,5% cùng kỳ, bằng 73 % so kế hoạch.

Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ thi công thực hiện các dự án trọng điểm, các công trình chuyển tiếp: Nhà hát Lam Sơn, Nhà chung cư số 01 Phan Chu Trinh, Dự án bãi chứa xử lý rác thải Đông Nam, đường vào nghĩa trang Chợ Nhàng,...

Triển khai các dự án công trình theo kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, trong đó: 24 công trình. dự án đã được giao cho các đơn vị, phường, xã tổ chức thực hiện, 23 công trình, dự án mới đã được phê duyệt dự án đầu tư với tổng mức đầu tư 45,3 tỷ đồng, 27 công trình, dự án đã được triển khai xây dựng với tổng giá trị các gói thầu: 264,121 tỷ đồng. Một số địa phương, đơn vị làm tốt công tác vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông: Đông Cương, Đông Sơn, Đông Lĩnh, Hoằng Đại.

Chỉ đạo thực hiện các biện pháp xử lý nhà thầu, đơn vị thi công chậm tiến độ triển khai dự án. Các Ban sự nghiệp của thành phố cùng với công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đã tập trung lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư các dự án công trình theo kế hoạch của thành phố giao.

Tổng số dự án đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng với gần 62 dự án, tổng tiền đã phê duyệt đến tháng 9/2014 là  181,2 tỷ đồng, thực hiện chi trả 9 tháng đạt 110,2 tỷ đồng. Tổng số lô đất bố trí tái định cư của gần 62 dự án đến tháng 9 năm 2014 là 197 lô và 26 căn hộ.

          4. Tài nguyên - Môi trường

Hướng dẫn các đơn vị đã hoàn tất công tác đo vẽ bản đồ số thực hiện xác định nguồn gốc sử dụng đất và lập hồ sơ cấp lại GCN QSD đất của các hộ dân theo số liệu đo đạc mới. Xây dựng bảng giá các loại đất 5 năm (2015-2020). Tổ chức hội nghị triển khai luật đất đai 2013, trong 9 tháng đã cấp được 7.665 GCN quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân (cấp mới 554 giấy) tổng số giấy chứng nhận QSDĐ thành phố đã cấp là 114.288/119.522 giấy, đạt tỷ lệ 95,4%. Tiến hành giao đất tái định cư, đất trúng đấu giá cho 1.384 hộ gia đình, cá nhân, thực hiện đăng ký giao dịch đảm bảo cho 7.126 hồ sơ.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường trên địa bàn thành phố. Ban hành quy chế phối hợp trong quản lý quỹ đất, nhà tái định cư trên địa bàn thành phố. Phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại một số cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trên địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 08 của BTV Thành ủy. Tăng cường công tác thực hiện dịch vụ đảm bảo vệ sinh môi trường: quét và thu gom rác thải, vệ sinh đường phố, chăm sóc bảo vệ cây xanh đường phố, trong các khuôn viên, công viên, điện chiếu sáng. Bổ sung, sửa chữa và đồng thời triển khai xã hội hóa thực hiện nâng cấp hệ thống nhà vệ sinh công cộng. Khối lượng rác được thu gom, vận chuyển và xử lý  9 tháng ước thực hiện 54.613 tấn, đạt 92% kế hoạch năm; Xử lý rác ở bãi rác Cồn Quán, Phú Sơn với khối lượng 9 tháng ước thực hiện 65.469 tấn, đạt 92% kế  hoạch năm. Dự án khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố, mở rộng và nâng cấp nghĩa trang chợ Nhàng, đài hóa thân hoàn vũ .. đang được triển khai thực hiện theo kế hoạch, phấn đấu đưa vào hoạt động trong năm 2014.

          III. LĨNH VỰC VĂN HOÁ - XÃ HỘI

1. Giáo dục & Đào tạo

Hoàn thành chương trình năm học 2013 – 2014 đạt kết quả cao: xét hoàn thành chương trình tiểu học 5.253/5.259 học sinh, đạt 99,88% (06 học sinh khuyết tật chưa hoàn thành), xét tốt nghiệp học sinh lớp 9 là 3.289/3.297 học sinh, đạt 99,8%. Các kỳ thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi, thành phố luôn là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức ngoại khóa về Biển đảo quê hương tại trường THCS Quang Trung, các trường đã lồng ghép chương trình để tuyên truyền về biển đảo, chủ quyền dân tộc trong năm học cũng như dịp tổng kết năm học. Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học tiếp tục được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại, đến nay có 8 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, 2; Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT năm học 2013 - 2014 đạt kết quả cao, hoàn thành thu nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh vào các trường Cao đẳng, Đại học. Đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng (khóa XI). và triển khai Đề án phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS giai đoạn 2013 – 2015 và định hướng tới năm 2020. Tổ chức hội nghị Tổng kết năm học, triển khai nhiệm vụ năm học mới và 100% các trường học trên địa bàn thành phố tổ chức khai giảng năm học mới theo đúng kế hoạch.

2. Văn hoá - thông tin

Công tác thông tin tuyên truyền được chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Tập trung  tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa thiết thực nhằm giáo dục và tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử, truyền thống nhân các ngày lễ, các sự kiện lịch sử, chính trị, kinh tế của đất nước: Ngày thành lập Đảng; Ngày Quốc tế Lao động; giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; sự kiện Trung Quốc đặt dàn khoan Hải Dương 981 trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, vấn đề chủ quyền, biển đảo; Duy trì, chuyên mục truyền hình thành phố trên Đài phát thanh truyền hình tỉnh, góp phần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và chỉ đạo điều hành.

Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng 210 năm đô thị tỉnh lỵ, 20 năm thành lập thành phố đón nhận Huân chương độc lập hạng nhất và công bố Quyết định lên đô thị loại I; Hướng tới năm Du lịch quốc gia được tổ chức tại Thanh Hóa, Tổ chức thành công đêm hội trung thu năm 2014 với chủ đề "Em yêu biển đảo quê hương", thành phố đã phê duyệt Đề án phát triển du lịch thành phố đến năm 2030 gắn với công tác chỉnh trang hạ tầng các điểm du lịch, các công trình kiến trúc tạo điểm nhấn về đô thị, văn hóa, thực hiện khảo sát và xây dựng đề án đặt tên đường phố; Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 Hội nghị Trung ương 9 khóa XI. Nếp sống đô thị văn minh, công dân thân thiện dần được hình thành và phát huy. Hoạt động lễ hội tại các di tích được tổ chức và quản lý chặt chẽ, đáp ứng nhu cầu văn hóa và tín ngưỡng của nhân dân; Khởi công xây dựng chùa Bái Trăm, ...Các dịch vụ văn hóa karaoke, internet, biểu diễn nghệ thuật, quảng cáo được quản lý tốt, không để xảy ra vi phạm, gây mất trật tự và mỹ quan đô thị. Công tác quản lý nhà nước trong Quảng cáo đảm bảo theo quy định.

 9 tháng đầu năm có 39 phố, thôn đã xây dựng Nhà Văn hóa, đưa tổng số phố có nhà văn hóa 409/419 phố, thôn. 11 phố thôn chưa có nhà văn hóa (trong đó chỉ còn 01 phố chưa bố trí được quỹ đất). Phong trào rèn luyện thể dục thể thao được duy trì và thực hiện tốt, tuyên truyền và tham gia các nội dung thi đấu tại Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII và đạt giải nhất toàn đoàn.

3. Về Lao động- Thương binh và xã hội, Y tế.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân các anh hùng, thương binh, liệt sỹ trang trọng, ý nghĩa; Tặng quà cho 24.530 người có công với cách mạng trong dịp tết Giáp Ngọ năm 2014 với số tiền hơn 4 tỷ đồng; Thăm hỏi, tặng quà cho 13.838 đối tượng người có công với cách mạng trong dịp kỷ niệm ngày thương binh, liệt sỹ với số tiền 2,4 tỷ đồng. Tổ chức dâng hương tại nghĩa trang Liệt sỹ Hàm Rồng, các phần mộ Liệt sỹ và Đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sỹ vào các ngày lễ, tết ; Thắp nến tri ân các liệt sỹ trên công trường đắp đê Sông Mã. Thực hiện chương trình rà soát việc thực hiện chính sách đối với người có công tại 37 phường, xã.

Giải quyết việc làm mới cho 16.897 lao động đạt 78,21% kế hoạch, xuất khẩu 209 lao động có thời hạn ở nước ngoài đạt 69,6% kế hoạch, phối hợp các doanh nghiệp để tuyển dụng lao động mới, mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Rà soát thực trạng việc làm của sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học từ năm 2010 đến nay, rà soát báo cáo số liệu tình hình đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn bị thu hồi đất;

Số hộ nghèo 3.595 hộ, chiếm tỷ lệ 4,05%; hộ cận nghèo 2.303 hộ, chiếm tỷ lệ 2,60%, hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo 9 tháng với tổng số tiền là 972 triệu; Giải quyết mới cho 786 trường hợp hưởng chế độ Bảo trợ xã hội. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, không có hộ bị thiếu đói, đảm bảo đời sống nhân dân trong dịp tết Giáp Ngọ và thời kỳ giáp hạt, hỗ trợ đột xuất cho 648 hộ với tổng số tiền 64,8 triệu đồng.

Công tác chăm sóc sức khoẻ và khám chữa bệnh cho nhân dân được quan tâm; công tác truyền thông dân số được đẩy mạnh. Số trẻ sinh ra trong 9 tháng là 2.732, giảm 394 cháu so cùng kỳ, 188 trẻ em sinh ra là con thứ 3 trở lên (tỷ lệ là  6,88%), giảm 0,24 so cùng kỳ. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng về cân nặng/ tuổi là 14,2% (giảm 0,6% so cùng kỳ). Tăng cường thực hiện công tác y tế dự phòng, y tế cơ sở bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em, công tác tiêm chủng các loại vắc xin cho trẻ em dưới 1 tuổi và phụ nữ có thai được tiêm phòng Uốn ván 2 đạt từ 73,7% trở lên, tiêm bổ sung vắc xin Sởi cho trẻ em từ 2 đến 10 tuổi, đạt 80,7%. Triển khai hiệu quả Tháng hành động vì chất lượng VSATTP,  tổ chức kiểm tra VSATTP 1.381 cơ sở, xử phạt 27,2 triệu đồng. Tổng số lượt khám và điều trị là 113.944 lượt người, điều trị nội trú là  67.139 người; Số người tham gia điều trị Methadone là 870 trường hợp (trung tâm phòng chống HIV/AIDS là 368 bệnh nhân, các cơ sở điều trị Methadone ở thành phố là 502 bệnh nhân), thành lập và đưa 02 điểm uống thuốc Methadone ở Phú Sơn và Quảng Hưng vào hoạt động, phối hợp sở Lao động – TB- XH khánh thành điểm uống Methadone tại trung tâm của người khuyết tật. Đến nay đã có 05/07 đơn vị phường, xã được công nhận đạt tiêu chí chuẩn quốc gia về y tế, đạt 71,4%.

IV. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Tổ chức bộ máy

Bộ máy các phòng, ban chuyên môn và phường, xã thường xuyên được củng cố và tăng cường đảm bảo hiệu quả hoạt động trong công tác quản lý nhà nước theo lĩnh vực chuyên môn và địa bàn. Thực hiện quy trình bổ nhiệm 8 CC, VC lãnh đạo các phòng, ban; điều động, luân chuyển 06 cán bộ công chức về phường xã; 04 CBCC, VC từ phường, xã lên thành phố.Quyết định điều động 11, bổ nhiệm mới 51, bổ nhiệm lại 26. Tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức phường, xã; rà soát danh sách cán bộ để cử tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước. Rà soát, đánh giá thực trạng xây dựng kế hoạch điều động, luân chuyển vị trí công tác của công chức phường, xã đối với các chức danh. Theo dõi, cập nhật. thường xuyên, kịp thời giải quyết đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

2. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo:

Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội của Phật giáo, Công giáo, Hội thánh tin lành ổn định. Phối hợp với MTTQ thành phố và các ngành tổ chức thăm hỏi động viên các chức sắc tôn giáo nhân Tết cổ truyền, lễ Phật đản. Hướng dẫn các hoạt động tôn giáo thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật; phối hợp các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo, không để xảy ra vi phạm và điểm nóng.

3. Công tác chỉ đạo điều hành

Duy trì tốt quy chế làm việc của UBND thành phố và sự phân công trong các thành viên UBND. Tổ chức các hội nghị giao ban để tập trung giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác chỉ đạo điều hành, tập trung vào các lĩnh vực được lựa chọn trọng tâm, trọng điểm của thành phố như: công tác thu ngân sách, giải phóng mặt bằng, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân….Kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nhạy cảm, liên quan đến quyền lợi của tổ chức và công dân, dễ phát sinh tiêu cực như: quản lý đất đai, quản lý dự án,… Chấn chỉnh và tổ chức thực hiện có hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về xử lý các công việc trong quản lý nhà nước. 

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính tại cơ quan UBND thành phố và các phường, xã.

Xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 06/8/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ý thức cộng đồng trong cán bộ, đảng viên và người dân thành phố”.

V. VỀ QUỐC PHÒNG - AN NINH; THANH TRA - TƯ PHÁP

1. Quốc phòng - An ninh

Tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04, 06 và 09 của BTV Thành ủy. Tình hình trật tự ATXH trên địa bàn thành phố được bảo đảm và tăng cường. Tổ chức và duy trì lực lượng trực SSCĐ, phát huy hiệu quả tham gia công tác đảm bảo ANTT, an toàn giao thông của 5 Trung đội dân quân tự vệ trong dịp Tết; triển khai kế hoạch huấn luyện năm 2014; tổ chức tập huấn quân sự - chính trị cho cán bộ cơ quan quân sự; DQTV; Hủy nổ 01 quả bom tồn đọng sau chiến tranh tại Hàm Rồng, bồi dưỡng kiến thức QP – AN cho đối tượng 3 và đối tượng 4. Theo dõi chỉ đạo 163/163 đầu mối đơn vị DQTV tổ chức huấn luyện quân sự giáo dục chính trị và bắn kiểm tra đạn thật; hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung và phê duyệt Kế hoạch B, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân đợt 1 năm 2014. Điều động 14 đơn vị dân quân cơ động và 200 tự vệ các cơ quan đơn vị phối hợp Công an thành phố, các phường xã tham gia phòng chống ngăn chặn các cuộc tuần hành biểu tình trái phép của công nhân khu CN Hoằng Long và Lễ Môn, giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn. Tổ chức thành công diễn tập chiến đấu trị an 6 phường, xã cụm 2, đạt kết quả cao.

Số vụ phạm pháp hình sự 604 vụ, giảm 28 vụ so với cùng kỳ. Tội phạm trộm cắp xảy ra với 215 vụ, giảm 12 vụ so cùng kỳ, lập hồ sơ quản lý 1.541 đối tượng nghiện ma túy; Gọi hỏi, răn đe 1.234 lượt đối tượng hình sự, ma túy có biểu hiện hoạt động nổi. Tội phạm hoạt động dạng ổ nhóm, sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm đòi nợ thuê đã được kiềm chế. Chỉ đạo quyết liệt công tác đảm bảo an toàn giao thông cơ bản người dân chấp hành đội mũ bảo hiểm xe máy khi tham gia giao thông, 9 tháng đã xảy ra 34 vụ TNGT nghiêm trọng, tăng 04 vụ so cùng kỳ, làm chết 28 người, giảm 02 người chết so cùng kỳ, bị thương 25 người, giảm 07 người so cùng kỳ. va chạm giao thông xảy ra 195 vụ, giảm 51 vụ so cùng kỳ. Trong 9 tháng xử lý hành chính 19.306 trường hợp, thu 8,8 tỷ.

2. Công tác Thanh tra - Tư pháp

UBND thành phố đã tiếp 291 lượt người khiếu nại, tố cáo (có 14 vụ đông người, 04 vụ việc). Thanh tra Thành phố tiếp nhận và được Chủ tịch UBND thành phố giao là 172 đơn, giảm 95 so cùng kỳ (Giảm 35,6%), bộ phận Tiếp dân 9 tháng nhận 403 đơn (trong đó có 155 đơn trùng); Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết 173 vụ; trong đó khiếu nại 67 vụ, tố cáo 10 vụ, giải quyết kiến nghị, phản ánh 96 vụ. Đã giải quyết 134 vụ (đạt 77,45%). Trong 9 tháng đã triển khai 06 cuộc thanh tra: 01 cuộc về quản lý sử dụng NS và các khoản thu đóng góp của nhân dân tại 04 xã, 01 cuộc thanh tra diện rộng công tác QLĐT và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn NSNN, vốn trái phiếu CP đối với 07 xã, phường, 01 cuộc về trách nhiệm thực hiện các quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng tại 25 đơn vị phường xã trên địa bàn,...

    Duy trì thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực các loại việc theo thẩm quyền, cấp lại bản chính giấy khai sinh 432 trường hợp; cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc bổ sung hộ tịch cho 43 trường hợp, chứng thực 10.630 trường hợp sao từ bản chính, 4.310 chữ ký người dịch, tạm giữ để xác minh 09 bằng cấp giả dùng để chứng thực. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự và công tác hòa giải ở cơ sở. Thường xuyên kiểm tra nghiệp vụ tư pháp tại các phường, xã. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và các phường xã học tập, tiếp thu nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua Hội nghị truyền hình trực tiếp.

Tóm lại: Trong 9 tháng năm 2014 dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt sát thực tế của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố cùng với sự nỗ lực của các cấp các ngành, phường, xã và cùng toàn thể nhân dân trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tiếp tục ổn định và có bước phát triển, các mục tiêu, chương trình đã thực hiện đều đạt và vượt so với các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Thành ủy, HĐND-UBND thành phố đã đề ra.

VI. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ

- Tổng thu NS trên địa bàn tuy tăng so với cùng kỳ, thu thường xuyên theo dự toán ngân sách thành phố đạt, tuy nhiên nợ tiền đấu giá quyền sử dụng đất của các doanh nhiệp xử lý còn chậm.

- Tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn do biến động về giá các mặt hàng là nguyên liệu đầu vào, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, bỏ địa điểm kinh doanh vẫn ở mức cao..

- Nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn cao, nhất là trong các doanh nghiệp.

- Một số dự án, công trình triển khai chậm, biểu hiện sự yếu kém của Chủ đầu tư và đơn vị thi công như: Công sở phường Quảng Hưng, Trường Tiểu học Đông Hải, Trường Mầm non Hoa Mai, đường Trần Bình Trọng, Đại lộ Đông Tây, Tiêu úng Đông Sơn,.... Quản lý trật tự xây dựng, quản lý quỹ đất tái định cư còn chưa theo kịp yêu cầu, tình trạng xây dựng trái phép còn xảy ra ở một số địa phương, cấp giấy chứng nhận QSD đất còn chậm. Công tác GPMB và thi công các mặt bằng TĐC ở một số địa phương còn chậm, nhiều bất cập.

- Việc rà soát cải cách hành chính vào thực hiện quy trình giải quyết hồ sơ theo cơ chế Một cửa liên thông của các phòng, ban chậm được điều chỉnh bổ sung. Trong chỉ đạo, điều hành ở một số đơn vị, phòng, ban chưa bám sát Chương trình công tác, chưa xác định rõ công việc trọng tâm, trọng điểm, công tác báo cáo không thường xuyên, kịp thời đã gây khó khăn trong việc đánh giá chính xác để chỉ đạo điều hành, cấp thành phố còn tổ chức nhiều hội nghị, chưa tập trung tăng cường chỉ đạo, bám sát cơ sở để giải quyết các khó khăn vướng mắc tại cơ sở.

 Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên là:

Chỉ đạo, điều hành và phối hợp của một số cơ quan còn thiếu chủ động; chất lượng tham mưu và trách nhiệm của một số phòng, ban đơn vị chưa đạt yêu cầu; tham mưu một số việc mới, việc khó còn lúng túng, chưa toàn diện; còn tình trạng né tránh trách nhiệm, ngại va chạm. Ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ công chức còn kém, làm việc bị động, thiếu sáng tạo, thậm chí còn nhũng nhiễu, tiêu cực, gây bức xúc trong nhân dân.

 

B - NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2014

1. Các chỉ tiêu còn lại

1.1. Về kinh tế

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế quý IV năm 2014 đạt 18,4% trở lên, trong đó: Dịch vụ tăng 21,2%; Công nghiệp - xây dựng tăng 19,4%; Nông, lâm, thủy sản tăng 2,7%. Giá trị xuất khẩu đạt 103,6 triệu USD; Tổng vốn đầu tư trên địa bàn: 4.254 tỷ đồng; Tổng thu ngân sách nhà nước: 202 tỷ đồng.

- Triển khai thực hiện Xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020 và kế hoạch kinh tế xã hội 2016 – 2020.

1.2. Về xã hội

Tập trung trong quý IV năm 2014 giải quyết việc làm cho 4.683 lao động đạt 21,8% trở lên (xuất khẩu 91 lao động); Tỷ lệ lao động được đào tạo đạt 64%; Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3,5% (ước khoảng 3.103 hộ); Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 0,8%; Duy trì tỷ lệ dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%; Duy trì tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, xử lý đạt: 96%. 80% phố thôn đạt tiêu chuẩn về ANTT, 100% người đi mô tô, xe máy, xe đạp điện khi tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm; quản lý 400 đối tượng nghiện ma túy tham gia điều trị bằng thuốc Methadone; Hoàn xây dựng 07 nhà văn hóa phố, thôn (Còn lại chưa GPMB).

2. Nhiệm vụ và giải pháp

  Căn cứ mục tiêu kế hoạch năm 2014, trên cơ sở kết quả đạt được trong 9 tháng/2014, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà HĐND thành phố đã quyết nghị, Quý  IV/ 2014 cần tập trung chỉ đạo, điều hành, giải quyết khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực Kinh tế - Xã hội, AN – QP,  đảm bảo đạt được các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

2.1 Về Dịch vụ - Thương mại:

Đẩy mạnh công tác vận động, xúc tiến, đầu tư nhằm thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh, nhà đầu tư nước ngoài, thực hiện tốt huy động nội lực phát triển kinh tế. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư mở rộng các loại hình TMDV trên địa bàn thành phố, tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng thương mại dịch vụ thành phố đảm bảo hiện đại, đồng bộ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; Hoàn thành thực hiện việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ: chợ Đình, chợ Tào, chợ Voi; Kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại kết hợp với chợ truyền thống và đầu tư nâng cấp hệ thống chợ nông thôn;

Thường xuyên theo dõi sát diễn biến thị trường, dự báo cung - cầu các mặt hàng phục vụ sản xuất và đời sống, tăng cường công tác phố hợp kiểm soát thị trường hàng hóa các mặt hàng kinh doanh có điều kiện trên địa bàn thành phố, tập trung vào phòng chống gian lận thương mại, đầu cơ găm hàng, tăng giá bất hợp lý; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

  2.2 Công tác thu chi, điều hành ngân sách:

- Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp quản lý thu, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế, hạn chế phát sinh số nợ thuế mới; tập trung rà soát các đơn vị còn nợ đọng thuế, xác định rõ nguyên nhân chậm nộp thuế để có biện pháp tháo gỡ khó khăn cho đối tượng nộp thuế; đồng thời tăng cường đôn đốc, áp dụng đầy đủ các biện pháp thu nợ theo quy định của pháp luật;

- Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các tồn đọng và đẩy nhanh tiến độ GPMB, đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ các mặt bằng đấu giá (MB 2000 phường Phú Sơn, 6275 phường Nam Ngạn, 1876 phường Đông Hương, 425 phường Tân Sơn, 2155 phường Đông Vệ (điều chỉnh từ MB 90),...) và tái định cư, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp nợ đọng bắt buộc thực hiện thanh toán các khoản nợ bằng cách nộp tiền hoặc thu hồi lại đất bằng số tiền nợ, trong tháng 10 và tháng 11 nếu doanh nghiệp không thanh toán tiền nợ đọng đề nghị UBND tỉnh thu hồi diện tích đất tương ứng với số tiền nợ ngân sách. Tập trung tìm nguồn vốn và đầu tư vào các mặt bằng đã được UBND tỉnh đưa vào kế hoạch đấu giá năm 2014.

- Tăng cường quản lý, kiểm tra việc sử dụng ngân sách, đảm bảo tiết kiệm và có hiệu quả; kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên của các đơn vị.

2.3 Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện khôi phục và du nhập nghề gốm sứ tại xã Thiệu Khánh, xã Đông Vinh và nghề đúc đồng tại Thiệu Dương và Đông Vệ; Xây dựng chương trình xác định sản phẩm chủ lực của thành phố.

2.4 Sản xuất Nông nghiệp:

Tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa vụ Mùa, chuẩn bị các điều kiện tổ chức sản xuất vụ Đông phấn đấu diện tích đạt 1.200 ha trở lên và xem vụ đông là vụ sản xuất chính. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, sử dụng hết diện tích và tăng diện tích cây trồng có giá trị cao vào sản xuất nông nghiệp. Tập trung chỉ đạo 03 xã thuộc 03 cụm sản xuất còn lại xây dựng kế hoạch nhân rộng mô hình cơ giới hóa đồng bộ vào cánh đồng mẫu lớn 60 ha. Tăng cường công tác chống dịch, tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm củng cố mạng lưới thú y cơ sở, không để xảy ra dịch bệnh.

Tiếp tục thực hiện du nhập các con đặc sản có giá trị kinh tế cao và từng bước đưa vào sản xuất trên địa bàn;

Tập trung chỉ đạo các xã tích cực xây dựng nông thôn mới, lồng ghép thực hiện các dự án hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã theo kế hoạch đề ra của tỉnh, phấn đấu năm 2014 mỗi xã đạt ít nhất 02 tiêu chí trở lên và xã Hoằng Anh và Thiệu Dương đạt chuẩn nông thôn mới.

Tổ chức kiểm tra công tác phòng chống lụt bão và chuẩn bị vật tư, vật liệu dự trữ hộ đê, triển khai kế hoạch nạo vét kênh mương các đơn vị phường, xã đồng thời chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án phục vụ công tác phòng chống lụt bão. Kịp thời ứng phó với thiên tai.

2.5 Công tác Quy hoạch, Quản lý trật tự đô thị và xây dựng, đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng và Tài nguyên - Môi trường:

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường, trọng tâm là trật tự đô thị và quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc, xây dựng. Chú trọng kiểm tra, xử lý các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng không phép, trái phép, lấn chiếm đất công. Tập trung chỉnh trang đô thị chỉ đạo xử lý dứt điểm các trường hợp tập kết vật liệu xây dựng, kinh doanh trái phép trên vỉa hè; tăng cường công tác xử lý các trường hợp đậu đỗ xe không đúng nơi quy định và xử phạt trong lĩnh vực vệ sinh môi trường. Tập trung chỉ đạo hoàn trả các hạng mục của các công trình giao thông đang thi công trên địa bàn thành phố, hoàn thành các điểm vệ sinh công cộng, điện trang trí trên các tuyến phố, công viên, vườn hoa. Phê duyệt đề án Quản lý Công viên, nghĩa trang, quảng trường; Thực hiện kẻ vẽ chỉ giới, sơn vạch đường, vỉa hè và thu phí xe đậu đỗ, xây dựng Quy chế tập kết đổ vật liệu.

Khánh thành và khởi công một số công trình chào mừng Lễ kỷ niệm 210 năm Đô thị tỉnh lỵ, 20 năm thành lập thành phố, đón nhận Huân chương độc lập hạng nhất, công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Thanh Hóa là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thanh Hóa như: Nhà hát Lam Sơn, Biểu trưng thành phố, Công viên Hồ Thành 4, Công viên Hồ Đồng Chiệc, GPMB xong chung cư số 1, Phan Chu Trinh; Đưa bãi rác Đông Nam đi vào hoạt động và đóng cửa bãi rác Cồn Quán, khởi công Đền thờ các Nữ sinh tại phường Nam Ngạn; Quy hoạch Thái miếu nhà Hậu Lê, chỉ đạo các đơn vị liên quan thông tuyến ngã Ba voi đi Sầm Sơn tại địa phận xã Quảng Đông, đường Vành đai Đông Tây, đường Dương Đình Nghệ.

Hoàn thiện và trình UBND tỉnh phê duyệt các QH phân khu tỷ lệ 1/2000 (Số 4, 6,11, 14,18), QH phân khu tỷ lệ 1/5000 Khu du lịch, di tích văn hóa lịch sử khảo cổ Hàm Rồng – Núi Đọ, Quy hoạch chi tiết 1/500 các khu: Khu trung tâm hành chính mới thành phố Thanh Hóa...

Huy động nguồn vốn, tập trung cho công tác kiểm kê bồi thường giải phóng mặt bằng thúc đẩy tiến độ đầu tư các dự án ngân sách và các dự án của các nhà đầu tư, các dự án để thu tiền sử dụng đất và tạo quỹ đất tái định cư: Dự án số 1 – Khu đô thị trung tâm hành chính thành phố, Khu đô thị xanh – Nam trung tâm thành phố, Xây dựng hệ thống tiêu úng Đông Sơn, Xây dựng khu đô thị mới ven sông Hạc,..

Tăng cường thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 08-CT/TU ngày 02/4/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy; Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trong công tác quản lý đất đai và đưa một số loại công việc vào trực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa liên thông”; Từng bước hoàn chỉnh hồ sơ địa chính, phấn đấu hoàn thành cơ bản công tác cấp mới Giấy CN QSD đất trên địa bàn thành phố trong năm 2014 đối với những trường hợp đủ điều kiện. Thực hiện tốt công tác thu hồi đất để thực hiện các dự án trọng điểm; Tổ chức và phối hợp giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân liên quan đến lĩnh vực đất đai.

2.6 Văn hóa – Xã Hội:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyền truyền; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa phục vụ các sự kiện của đất nước, của tỉnh và thành phố trọng tâm là tổ chức Lễ kỷ niệm 210 năm đô thị tỉnh lỵ, 20 năm thành lập thành phố, đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất, công bố Quyết định đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thanh Hóa vào trung tuần tháng 11/2014. Triển khai thực hiện đề án Đề án phát triển du lịch đến năm 2030 và đề nghị tỉnh đầu tư một số công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố chuẩn bị Năm du lịch Quốc gia 2015 tại Thanh Hóa. Triển khai phương án cắm cờ Tổ quốc đồng bộ trên các tuyến phố chính. Hoàn chỉnh Đề án Đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng trình các cấp có thẩm quyền. Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, coi trọng xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở, tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch “xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện”.

- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; Tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm, các khoản thu sai quy định ở một số trường học, cơ sở đào tạo. Rà soát cơ sở vật chất trường học để kịp thời bổ sung theo Nghị Quyết HĐND thành phố.

- Chuẩn bị đầy đủ vật tư, hoá chất, thuốc, nhân lực, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh; chủ động giám sát, phát hiện nhanh và xử lý kịp thời các loại dịch bệnh; tăng cường thanh tra, kiểm tra VSATTP; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; khuyến khích các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân đầu tư mở rộng và nâng cao năng lực khám chữa bệnh, góp phần giảm tải cho các bệnh viện công lập.

- Tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; thường xuyên theo dõi tình hình đời sống nhân dân; đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn;

2.7 Công tác xây dựng chính quyền:

Tiếp tục công tác rà soát, điều chỉnh, tổ chức sắp xếp bộ máy các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị phường, xã. Điều chỉnh cơ cấu nhân sự lãnh đạo và số lượng cán bộ công chức, viên chức. Xét duyệt hồ sơ sinh viên tăng cường cho phường, xã theo Nghị quyết HĐND. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông. Phối hợp các đơn vị trong việc bàn giao, quản lý các khu đô thị, khu ở mới để thống nhất trong quản lý về ANTT, nhân khẩu, vệ sinh môi trường ... Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 10 – CT/TU ngày 06/8/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy.

2.8 Công tác Quốc phòng – An ninh:

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện sâu rộng, mạnh mẽ có hiệu quả các Chỉ thị số 04, 06, 09-CT/TU của BTV Thành ủy, đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, trọng tâm là tệ nạn cờ bạc, số đề, tín dụng đen, ma túy, cá độ thể thao, nâng cao chất lượng hiệu quả điều tra kháng án, trọng án. Không để hình thành các băng nhóm tội phạm và các điểm, tụ điểm ma túy mới, thực hiện quyết liệt các biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông. Phát động trong trào toàn dân tham gia bắt các đối tượng trộm cắp. Chủ động mở các đợt huy động lực lượng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự ATGT-TTĐT; Xử lý nghiêm các loại phương tiện ô tô đậu đỗ không đúng nơi quy định, xe quá khổ, quá tải và các xe chở vật liệu rơi vãi trên đường phố. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý NN về ANTT, trọng tâm là công tác quản lý cư trú, quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Hoàn thành thanh tra diện rộng về quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn NSNN và trái phiếu CP tại 07 xã, phường và các nội dung Thanh tra khác. Duy trì chế độ tiếp dân đồng thời tham mưu giải quyết kịp thời đơn khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền cũng như các vụ việc đang thụ lý. Tích cực rà soát tham mưu xử lý dứt điểm các vụ việc sau kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 – CT/TW ngày 26/5/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân.

Tăng cường kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan thuộc thành phố trong công tác thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, thực hiện các quy định về CCHC và thực hiện các quy định theo quy chế dân chủ ở cơ sở. Rà soát và ban hành các Quy chế, quy định đảm bảo sự đồng bộ, liên thông và đúng Pháp luật của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Trên cơ sở các giải pháp trọng tâm nêu trên, các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã cần cụ thể hoá thành các nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của đơn vị mình, lựa chọn những công việc trọng tâm, chỉ đạo quyết liệt, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2014./.

Tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng – An ninh 9 tháng 2014; nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2014

Đăng lúc: 18/10/2018 15:01:28 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết của Thành uỷ, HĐND thành phố về mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014, UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng trên các lĩnh vực cụ thể như sau:

 A. TÌNH HÌNH NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 9 THÁNG:

I. VỀ KINH TẾ

Tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng ước đạt 14,3%, trong đó: Dịch vụ tăng 16,2%; Công nghiệp - Xây dựng tăng 15,8%, Nông - Lâm - Thủy sản tăng 1,7%. Cơ cấu các ngành chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng các ngành: Dịch vụ chiếm 45,9%; Công nghiệp - Xây dựng  chiếm 47,6%, Nông - Lâm – Thủy sản chiếm 6,5%.

1. Dịch vụ - Thương mại

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ 9 tháng ước đạt 9.450 tỷ đồng, bằng 94% so kế hoạch, tăng 31% so cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu trong 9 tháng ước đạt 408,4 triệu USD, tăng 22,2% so với cùng kỳ, đạt 80% so kế hoạch.

Thị trường hàng hóa trên địa bàn thành phố phong phú, đa dạng đảm bảo cung ứng đủ nguồn hàng phục vụ người tiêu dùng; giá cả các mặt hàng tiêu dùng ổn định. Các loại hình dịch vụ: giao thông vận tải, tài chính ngân hàng, kinh doanh khách sạn, nhà hàng, bưu chính viễn thông, tư vấn pháp lý… phát triển. Công tác quản lý nhà nước về thương mại được tăng cường, chủ động, phối hợp với các ngành cấp tỉnh thực hiện kiểm tra thị trường, hàng hóa góp phần bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu theo chỉ đạo của tỉnh; Hoàn thành thủ tục chuyển đổi 02 chợ: Trường Thi, Đông Thành để doanh nghiệp thực hiện đầu tư xây dựng, đang chuyển đổi mô hình 06 chợ theo kế hoạch: chợ Huyện, chợ Vồm, chợ Voi, chợ Môi, chợ Đình, chợ Hoằng Lý.

Hoạt động dịch vụ vận tải đáp ứng yêu cầu sản xuất và đi lại của nhân dân. Khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 12.405 ngàn tấn, tăng 5,1% so cùng kỳ, đạt 82,7% so kế hoạch; Khối lượng luân chuyển hàng hóa ước đạt 1.118 triệu tấn.km, tăng 7% so cùng kỳ, đạt 84,7% so kế hoạch; Khối lượng vận chuyển hành khách ước đạt 6.687 ngàn người, tăng 8% so với cùng kỳ, đạt 53,6% so kế hoạch; Khối lượng luân chuyển hành khách ước đạt 470 triệu HK.km, tăng 13,5% cùng kỳ, đạt 78,3% so kế hoạch.

Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn là 2.712 doanh nghiệp, 9 tháng qua đã có 323 doanh nghiệp mới thành lập đạt 62,5% kế hoạch, tuy nhiên đã có 195 doanh nghiệp giải thể,  249 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

2. Công tác thu chi ngân sách

Tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm ước đạt: 1.187 tỷ đồng, thu điều tiết ngân sách thành phố ước đạt 860,7 tỷ đồng, đạt 109,8% dự toán cả năm tỉnh giao, đạt 86,8% dự toán cả năm thành phố giao. Trong đó: thu thường xuyên ước đạt 330,5 tỷ đồng, đạt 76,7% dự toán cả năm tỉnh giao, đạt 69,2% dự toán cả năm thành phố giao. Thu tiền sử dụng đất ước đạt 450 tỷ đồng, đạt 123,3% dự toán cả năm tỉnh giao, 90% dự toán cả năm thành phố giao. Chi NS thành phố ước đạt 850,2 tỷ đồng, đạt 85,6% dự toán cả năm thành phố giao, trong đó chi thường xuyên ước đạt 380,172 tỷ đồng, chi thường xuyên đảm bảo nguồn theo dự toán và đạt 71,6 % dự toán cả năm thành phố giao. Thực hiện chi đầu tư và chi trả kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án ước đạt 308,358 tỷ đồng, đạt 82,2 % dự toán cả năm thành phố giao.

3. Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cơ bản ổn định và có nhiều chuyển biến tích cực và có tốc độ tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 10.256 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ, đạt 89% so kế hoạch; (Doanh nghiệp nhà nước ước đạt 3.051 tỷ đồng; khu vực dân doanh ước đạt 4.473 tỷ đồng, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt: 2.732 tỷ đồng). Các ngành nghề truyền thống trên địa bàn thành phố tiếp tục được duy trì và phát triển ổn định, đến nay đã có 02 doanh nghiệp đầu tư sản xuất công nghệ đúc đồng tại Thiệu Dương và Đông Vệ, làm gốm ở Thiệu Khánh và thực hiện khôi phục nghề gốm ở Đông Vinh. Đề nghị tỉnh công nhận 02 làng nghề truyền thống (nghề làm hương Trường Thi, Rượu Vĩnh Trị Hoằng Quang).

Sản lượng tiêu thụ điện trong 9 tháng ước đạt 113,2 nghìn KW, tăng 3,7% so với cùng kỳ. Triển khai quy định về hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn đến các HTX dịch vụ điện năng trên địa bàn và Chương trình lắp đặt, thay thế công tơ điện tử; lập thủ tục phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán các hệ thống chiếu sáng công cộng và sinh hoạt ở khu CN, khu TĐC, MBQH.

4. Sản xuất Nông nghiệp

Tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm thủy sản 9 tháng ước đạt 1.551 tỷ đồng, tăng 2% so cùng kỳ. Diện tích gieo trồng 9 tháng ước đạt 12.710,1 ha, bằng 98,6% so kế hoạch, đạt 98,6% so cùng kỳ, trong đó: diện tích lúa ước đạt 9.700,9 ha bằng 97,1% kế hoạch, bằng 97,1% so cùng kỳ. Năng suất cây lúa trung bình 2 vụ ước đạt 59,32 tạ/ha, tăng 2,1% cùng kỳ (Năng suất vụ chiêm xuân: 64,2 tạ/ha, vụ mùa ước đạt 54,5 tạ/ha). Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 61.355 tấn, bằng 99,1% so với cùng kỳ, tăng 1,1% so kế hoạch.

Thành phố đã tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất, làm tốt công tác thủy lợi, phòng chống rét, chống dịch đảm bảo đúng thời vụ, đủ diện tích đối với các loại cây trồng gắn với công tác kiểm tra, quản lý chất lượng vật tư và chất lượng sản phẩm nông sản. Chỉ đạo công tác thuỷ lợi khắc phục được hiện tượng hạn hán, thiếu nước, úng lụt cục bộ trên đồng ruộng.

Diện tích nuôi trồng thủy sản 378 ha, giảm 28,8 ha so cùng kỳ, sản lượng thu hoạch ước đạt 390,8 tấn, tăng 2,3% so cùng kỳ.

Tổ chức triển khai thực hiện và khảo sát, kiểm tra theo kế hoạch Đề án rau an toàn tại phường Quảng Thắng, Quảng Thành và xã Hoằng Lý, Thiệu Khánh; Triển khai Đề án kiên cố hóa kênh mương nội đồng; Đề án cơ giới hóa trong SXNN được triển khai thực hiện đạt trên 90% theo giá trị đầu tư. Mô hình cơ giới hóa tại Quảng Đông đã thực hiện đạt 100% theo khối lượng công việc.

Ban hành kế hoạch hỗ trợ giống lúa năng suất, chất lượng cao để thực hiện hỗ trợ từ vụ mùa 2014 đến vụ mùa 2015, diện tích vùng sản xuất lúa chất lượng năng suất ước đạt 1.977,6 ha/4.858,6 ha, đạt 40,7% diện tích trồng lúa.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo, tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ thực hiện các tiêu chí. Phối hợp với các Ban, ngành của tỉnh trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tại xã Quảng Tâm. Đến nay đã có 9/17 xã hoàn thành 02 tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch và thực hiện các thủ tục để thẩm định 04 đơn vị hoàn thành 02 tiêu chí nông thôn mới trong quý IV năm 2014.

Chủ động xây dựng và chuẩn bị phương án PCLB năm 2014 về lực lượng, phương tiện, các loại vật tư, vật liệu dự trữ hộ đê và kế hoạch nạo vét, giải toả ách tắc trên hệ thống sông tiêu. Kịp thời chỉ đạo phòng chống bão lụt, khắc phục thiên tai.

5. Đầu tư phát triển

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 9 tháng ước đạt 11.463 tỷ đồng, tăng 28,5% so cùng kỳ, bằng 73% so kế hoạch; Trong đó: vốn ngân sách trung ương ước đạt 1.420 tỷ đồng; Vốn ngân sách tỉnh ước đạt 1.090 tỷ đồng, vốn ngân sách thành phố: 783 tỷ đồng; nguồn vốn khác ước đạt 3.155 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp ước đạt 2.185 tỷ đồng, vốn nhân dân tự làm ước đạt 2.830 tỷ... Tập trung thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: Các hợp phần thuộc dự án Phát triển toàn diện thành phố, Dự án xây dựng cầu Nguyệt Viên, Dự án số 1- Khu đô thị mới trung tâm thành phố Thanh Hoá, Khu đô thị mới ven sông Hạc, Khu đô thị Xanh, Dự án Tiêu úng Đông Sơn, hạ tầng các khu đô thị mới, Nhà hát Lam Sơn, Đài truyền hình thành phố...

II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐÔ THỊ - TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

1. Công tác quy hoạch

Ngày 29/4/2014, thành phố Thanh Hóa được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thanh Hóa (theo Quyết định số 636/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ). Trình tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch phân khu 1/2000 các phường, xã mới sáp nhập: 4, 6, 11, 14, 15, 18 và QH phân khu tỷ lệ 1/5000 Khu du lịch, di tích văn hóa lịch sử khảo cổ Hàm Rồng – Núi Đọ, đến nay UBND tỉnh đã nghe và thống nhất Phân khu 15 và đã phê duyệt quy hoạch Phát triển điện lực thành phố Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020, có xét đến 2030, các phân khu còn lại đã được Sở Xây dựng thỏa thuận, lấy ý kiến các Sở, ngành liên quan, hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo UBND tỉnh. Thỏa thuận địa điểm cho 51 đơn vị , tham mưu và hướng dẫn xin chủ trương lập QH xen cư, dân cư các phường, xã; Tham vấn ý kiến chuyên môn các mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cũng như các chủ trương liên quan đến lập mặt bằng quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt như : QH xây dựng 1/500 thôn 6, Đông Cương; khu dân cư Phú Sơn, Công viên Đình Hương, Khu xung quanh Nhà thờ Chính Tòa, Khu chung cư số 01 Phan Chu Trinh. Tham mưu trình duyệt quy hoạch khu trung tâm hành chính mới thành phố và các MBQH khu xen cư, dân cư trên địa bàn.

2. Quản lý trật tư đô thị và xây dựng

Tăng cường và duy trì tốt công tác đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn thành phố: tình trạng đậu đỗ xe sai quy định, lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, xây dựng trái phép, không phép được phát hiện, xử lý. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch tháo dỡ lều quán, bán bình trên địa bàn thành phố gắn với công tác chỉnh trang đô thị, qua triển khai thực hiện đã xử lý 2.150 trường hợp, thu hồi 47.490m2đất bị lấn chiếm. Xây dựng Quy chế để thống nhất và tăng cường công tác quản lý công viên, quảng trường, nghĩa trang và cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố. Thành phố thực hiện cấp phép xây dựng 406 trường hợp.

Các lực lượng chức năng của thành phố đã tiến hành kiểm tra 523 trường hợp về lĩnh vực đất đai, xây dựng cơ bản, kết quả kiểm tra có 482 có phép của 3 cấp, không phép 39 trường hợp và 01 trường hợp xây dựng lấn đất công, ban hành 44 quyết định xử phạt, số tiền là 435 triệu đồng ; Kiểm tra  1.780 trường hợp về trật tự đô thị, tịch thu 1.888 tang vật vi phạm, xử lý hành chính 172 trường hợp; Kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về việc cưới, việc tang là 513 trường hợp, xử lý 09 trường hợp vi phạm.

3. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng.

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 9 tháng ước đạt 11.463 tỷ đồng, tăng 28,5% cùng kỳ, bằng 73 % so kế hoạch.

Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ thi công thực hiện các dự án trọng điểm, các công trình chuyển tiếp: Nhà hát Lam Sơn, Nhà chung cư số 01 Phan Chu Trinh, Dự án bãi chứa xử lý rác thải Đông Nam, đường vào nghĩa trang Chợ Nhàng,...

Triển khai các dự án công trình theo kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, trong đó: 24 công trình. dự án đã được giao cho các đơn vị, phường, xã tổ chức thực hiện, 23 công trình, dự án mới đã được phê duyệt dự án đầu tư với tổng mức đầu tư 45,3 tỷ đồng, 27 công trình, dự án đã được triển khai xây dựng với tổng giá trị các gói thầu: 264,121 tỷ đồng. Một số địa phương, đơn vị làm tốt công tác vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông: Đông Cương, Đông Sơn, Đông Lĩnh, Hoằng Đại.

Chỉ đạo thực hiện các biện pháp xử lý nhà thầu, đơn vị thi công chậm tiến độ triển khai dự án. Các Ban sự nghiệp của thành phố cùng với công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đã tập trung lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư các dự án công trình theo kế hoạch của thành phố giao.

Tổng số dự án đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng với gần 62 dự án, tổng tiền đã phê duyệt đến tháng 9/2014 là  181,2 tỷ đồng, thực hiện chi trả 9 tháng đạt 110,2 tỷ đồng. Tổng số lô đất bố trí tái định cư của gần 62 dự án đến tháng 9 năm 2014 là 197 lô và 26 căn hộ.

          4. Tài nguyên - Môi trường

Hướng dẫn các đơn vị đã hoàn tất công tác đo vẽ bản đồ số thực hiện xác định nguồn gốc sử dụng đất và lập hồ sơ cấp lại GCN QSD đất của các hộ dân theo số liệu đo đạc mới. Xây dựng bảng giá các loại đất 5 năm (2015-2020). Tổ chức hội nghị triển khai luật đất đai 2013, trong 9 tháng đã cấp được 7.665 GCN quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân (cấp mới 554 giấy) tổng số giấy chứng nhận QSDĐ thành phố đã cấp là 114.288/119.522 giấy, đạt tỷ lệ 95,4%. Tiến hành giao đất tái định cư, đất trúng đấu giá cho 1.384 hộ gia đình, cá nhân, thực hiện đăng ký giao dịch đảm bảo cho 7.126 hồ sơ.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường trên địa bàn thành phố. Ban hành quy chế phối hợp trong quản lý quỹ đất, nhà tái định cư trên địa bàn thành phố. Phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại một số cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trên địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 08 của BTV Thành ủy. Tăng cường công tác thực hiện dịch vụ đảm bảo vệ sinh môi trường: quét và thu gom rác thải, vệ sinh đường phố, chăm sóc bảo vệ cây xanh đường phố, trong các khuôn viên, công viên, điện chiếu sáng. Bổ sung, sửa chữa và đồng thời triển khai xã hội hóa thực hiện nâng cấp hệ thống nhà vệ sinh công cộng. Khối lượng rác được thu gom, vận chuyển và xử lý  9 tháng ước thực hiện 54.613 tấn, đạt 92% kế hoạch năm; Xử lý rác ở bãi rác Cồn Quán, Phú Sơn với khối lượng 9 tháng ước thực hiện 65.469 tấn, đạt 92% kế  hoạch năm. Dự án khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố, mở rộng và nâng cấp nghĩa trang chợ Nhàng, đài hóa thân hoàn vũ .. đang được triển khai thực hiện theo kế hoạch, phấn đấu đưa vào hoạt động trong năm 2014.

          III. LĨNH VỰC VĂN HOÁ - XÃ HỘI

1. Giáo dục & Đào tạo

Hoàn thành chương trình năm học 2013 – 2014 đạt kết quả cao: xét hoàn thành chương trình tiểu học 5.253/5.259 học sinh, đạt 99,88% (06 học sinh khuyết tật chưa hoàn thành), xét tốt nghiệp học sinh lớp 9 là 3.289/3.297 học sinh, đạt 99,8%. Các kỳ thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi, thành phố luôn là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức ngoại khóa về Biển đảo quê hương tại trường THCS Quang Trung, các trường đã lồng ghép chương trình để tuyên truyền về biển đảo, chủ quyền dân tộc trong năm học cũng như dịp tổng kết năm học. Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học tiếp tục được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại, đến nay có 8 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, 2; Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT năm học 2013 - 2014 đạt kết quả cao, hoàn thành thu nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh vào các trường Cao đẳng, Đại học. Đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng (khóa XI). và triển khai Đề án phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS giai đoạn 2013 – 2015 và định hướng tới năm 2020. Tổ chức hội nghị Tổng kết năm học, triển khai nhiệm vụ năm học mới và 100% các trường học trên địa bàn thành phố tổ chức khai giảng năm học mới theo đúng kế hoạch.

2. Văn hoá - thông tin

Công tác thông tin tuyên truyền được chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Tập trung  tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa thiết thực nhằm giáo dục và tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử, truyền thống nhân các ngày lễ, các sự kiện lịch sử, chính trị, kinh tế của đất nước: Ngày thành lập Đảng; Ngày Quốc tế Lao động; giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; sự kiện Trung Quốc đặt dàn khoan Hải Dương 981 trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, vấn đề chủ quyền, biển đảo; Duy trì, chuyên mục truyền hình thành phố trên Đài phát thanh truyền hình tỉnh, góp phần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và chỉ đạo điều hành.

Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng 210 năm đô thị tỉnh lỵ, 20 năm thành lập thành phố đón nhận Huân chương độc lập hạng nhất và công bố Quyết định lên đô thị loại I; Hướng tới năm Du lịch quốc gia được tổ chức tại Thanh Hóa, Tổ chức thành công đêm hội trung thu năm 2014 với chủ đề "Em yêu biển đảo quê hương", thành phố đã phê duyệt Đề án phát triển du lịch thành phố đến năm 2030 gắn với công tác chỉnh trang hạ tầng các điểm du lịch, các công trình kiến trúc tạo điểm nhấn về đô thị, văn hóa, thực hiện khảo sát và xây dựng đề án đặt tên đường phố; Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 Hội nghị Trung ương 9 khóa XI. Nếp sống đô thị văn minh, công dân thân thiện dần được hình thành và phát huy. Hoạt động lễ hội tại các di tích được tổ chức và quản lý chặt chẽ, đáp ứng nhu cầu văn hóa và tín ngưỡng của nhân dân; Khởi công xây dựng chùa Bái Trăm, ...Các dịch vụ văn hóa karaoke, internet, biểu diễn nghệ thuật, quảng cáo được quản lý tốt, không để xảy ra vi phạm, gây mất trật tự và mỹ quan đô thị. Công tác quản lý nhà nước trong Quảng cáo đảm bảo theo quy định.

 9 tháng đầu năm có 39 phố, thôn đã xây dựng Nhà Văn hóa, đưa tổng số phố có nhà văn hóa 409/419 phố, thôn. 11 phố thôn chưa có nhà văn hóa (trong đó chỉ còn 01 phố chưa bố trí được quỹ đất). Phong trào rèn luyện thể dục thể thao được duy trì và thực hiện tốt, tuyên truyền và tham gia các nội dung thi đấu tại Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII và đạt giải nhất toàn đoàn.

3. Về Lao động- Thương binh và xã hội, Y tế.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân các anh hùng, thương binh, liệt sỹ trang trọng, ý nghĩa; Tặng quà cho 24.530 người có công với cách mạng trong dịp tết Giáp Ngọ năm 2014 với số tiền hơn 4 tỷ đồng; Thăm hỏi, tặng quà cho 13.838 đối tượng người có công với cách mạng trong dịp kỷ niệm ngày thương binh, liệt sỹ với số tiền 2,4 tỷ đồng. Tổ chức dâng hương tại nghĩa trang Liệt sỹ Hàm Rồng, các phần mộ Liệt sỹ và Đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sỹ vào các ngày lễ, tết ; Thắp nến tri ân các liệt sỹ trên công trường đắp đê Sông Mã. Thực hiện chương trình rà soát việc thực hiện chính sách đối với người có công tại 37 phường, xã.

Giải quyết việc làm mới cho 16.897 lao động đạt 78,21% kế hoạch, xuất khẩu 209 lao động có thời hạn ở nước ngoài đạt 69,6% kế hoạch, phối hợp các doanh nghiệp để tuyển dụng lao động mới, mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Rà soát thực trạng việc làm của sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học từ năm 2010 đến nay, rà soát báo cáo số liệu tình hình đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn bị thu hồi đất;

Số hộ nghèo 3.595 hộ, chiếm tỷ lệ 4,05%; hộ cận nghèo 2.303 hộ, chiếm tỷ lệ 2,60%, hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo 9 tháng với tổng số tiền là 972 triệu; Giải quyết mới cho 786 trường hợp hưởng chế độ Bảo trợ xã hội. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, không có hộ bị thiếu đói, đảm bảo đời sống nhân dân trong dịp tết Giáp Ngọ và thời kỳ giáp hạt, hỗ trợ đột xuất cho 648 hộ với tổng số tiền 64,8 triệu đồng.

Công tác chăm sóc sức khoẻ và khám chữa bệnh cho nhân dân được quan tâm; công tác truyền thông dân số được đẩy mạnh. Số trẻ sinh ra trong 9 tháng là 2.732, giảm 394 cháu so cùng kỳ, 188 trẻ em sinh ra là con thứ 3 trở lên (tỷ lệ là  6,88%), giảm 0,24 so cùng kỳ. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng về cân nặng/ tuổi là 14,2% (giảm 0,6% so cùng kỳ). Tăng cường thực hiện công tác y tế dự phòng, y tế cơ sở bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em, công tác tiêm chủng các loại vắc xin cho trẻ em dưới 1 tuổi và phụ nữ có thai được tiêm phòng Uốn ván 2 đạt từ 73,7% trở lên, tiêm bổ sung vắc xin Sởi cho trẻ em từ 2 đến 10 tuổi, đạt 80,7%. Triển khai hiệu quả Tháng hành động vì chất lượng VSATTP,  tổ chức kiểm tra VSATTP 1.381 cơ sở, xử phạt 27,2 triệu đồng. Tổng số lượt khám và điều trị là 113.944 lượt người, điều trị nội trú là  67.139 người; Số người tham gia điều trị Methadone là 870 trường hợp (trung tâm phòng chống HIV/AIDS là 368 bệnh nhân, các cơ sở điều trị Methadone ở thành phố là 502 bệnh nhân), thành lập và đưa 02 điểm uống thuốc Methadone ở Phú Sơn và Quảng Hưng vào hoạt động, phối hợp sở Lao động – TB- XH khánh thành điểm uống Methadone tại trung tâm của người khuyết tật. Đến nay đã có 05/07 đơn vị phường, xã được công nhận đạt tiêu chí chuẩn quốc gia về y tế, đạt 71,4%.

IV. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Tổ chức bộ máy

Bộ máy các phòng, ban chuyên môn và phường, xã thường xuyên được củng cố và tăng cường đảm bảo hiệu quả hoạt động trong công tác quản lý nhà nước theo lĩnh vực chuyên môn và địa bàn. Thực hiện quy trình bổ nhiệm 8 CC, VC lãnh đạo các phòng, ban; điều động, luân chuyển 06 cán bộ công chức về phường xã; 04 CBCC, VC từ phường, xã lên thành phố.Quyết định điều động 11, bổ nhiệm mới 51, bổ nhiệm lại 26. Tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức phường, xã; rà soát danh sách cán bộ để cử tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước. Rà soát, đánh giá thực trạng xây dựng kế hoạch điều động, luân chuyển vị trí công tác của công chức phường, xã đối với các chức danh. Theo dõi, cập nhật. thường xuyên, kịp thời giải quyết đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

2. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo:

Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội của Phật giáo, Công giáo, Hội thánh tin lành ổn định. Phối hợp với MTTQ thành phố và các ngành tổ chức thăm hỏi động viên các chức sắc tôn giáo nhân Tết cổ truyền, lễ Phật đản. Hướng dẫn các hoạt động tôn giáo thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật; phối hợp các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo, không để xảy ra vi phạm và điểm nóng.

3. Công tác chỉ đạo điều hành

Duy trì tốt quy chế làm việc của UBND thành phố và sự phân công trong các thành viên UBND. Tổ chức các hội nghị giao ban để tập trung giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác chỉ đạo điều hành, tập trung vào các lĩnh vực được lựa chọn trọng tâm, trọng điểm của thành phố như: công tác thu ngân sách, giải phóng mặt bằng, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân….Kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nhạy cảm, liên quan đến quyền lợi của tổ chức và công dân, dễ phát sinh tiêu cực như: quản lý đất đai, quản lý dự án,… Chấn chỉnh và tổ chức thực hiện có hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về xử lý các công việc trong quản lý nhà nước. 

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính tại cơ quan UBND thành phố và các phường, xã.

Xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 06/8/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ý thức cộng đồng trong cán bộ, đảng viên và người dân thành phố”.

V. VỀ QUỐC PHÒNG - AN NINH; THANH TRA - TƯ PHÁP

1. Quốc phòng - An ninh

Tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04, 06 và 09 của BTV Thành ủy. Tình hình trật tự ATXH trên địa bàn thành phố được bảo đảm và tăng cường. Tổ chức và duy trì lực lượng trực SSCĐ, phát huy hiệu quả tham gia công tác đảm bảo ANTT, an toàn giao thông của 5 Trung đội dân quân tự vệ trong dịp Tết; triển khai kế hoạch huấn luyện năm 2014; tổ chức tập huấn quân sự - chính trị cho cán bộ cơ quan quân sự; DQTV; Hủy nổ 01 quả bom tồn đọng sau chiến tranh tại Hàm Rồng, bồi dưỡng kiến thức QP – AN cho đối tượng 3 và đối tượng 4. Theo dõi chỉ đạo 163/163 đầu mối đơn vị DQTV tổ chức huấn luyện quân sự giáo dục chính trị và bắn kiểm tra đạn thật; hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung và phê duyệt Kế hoạch B, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân đợt 1 năm 2014. Điều động 14 đơn vị dân quân cơ động và 200 tự vệ các cơ quan đơn vị phối hợp Công an thành phố, các phường xã tham gia phòng chống ngăn chặn các cuộc tuần hành biểu tình trái phép của công nhân khu CN Hoằng Long và Lễ Môn, giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn. Tổ chức thành công diễn tập chiến đấu trị an 6 phường, xã cụm 2, đạt kết quả cao.

Số vụ phạm pháp hình sự 604 vụ, giảm 28 vụ so với cùng kỳ. Tội phạm trộm cắp xảy ra với 215 vụ, giảm 12 vụ so cùng kỳ, lập hồ sơ quản lý 1.541 đối tượng nghiện ma túy; Gọi hỏi, răn đe 1.234 lượt đối tượng hình sự, ma túy có biểu hiện hoạt động nổi. Tội phạm hoạt động dạng ổ nhóm, sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm đòi nợ thuê đã được kiềm chế. Chỉ đạo quyết liệt công tác đảm bảo an toàn giao thông cơ bản người dân chấp hành đội mũ bảo hiểm xe máy khi tham gia giao thông, 9 tháng đã xảy ra 34 vụ TNGT nghiêm trọng, tăng 04 vụ so cùng kỳ, làm chết 28 người, giảm 02 người chết so cùng kỳ, bị thương 25 người, giảm 07 người so cùng kỳ. va chạm giao thông xảy ra 195 vụ, giảm 51 vụ so cùng kỳ. Trong 9 tháng xử lý hành chính 19.306 trường hợp, thu 8,8 tỷ.

2. Công tác Thanh tra - Tư pháp

UBND thành phố đã tiếp 291 lượt người khiếu nại, tố cáo (có 14 vụ đông người, 04 vụ việc). Thanh tra Thành phố tiếp nhận và được Chủ tịch UBND thành phố giao là 172 đơn, giảm 95 so cùng kỳ (Giảm 35,6%), bộ phận Tiếp dân 9 tháng nhận 403 đơn (trong đó có 155 đơn trùng); Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết 173 vụ; trong đó khiếu nại 67 vụ, tố cáo 10 vụ, giải quyết kiến nghị, phản ánh 96 vụ. Đã giải quyết 134 vụ (đạt 77,45%). Trong 9 tháng đã triển khai 06 cuộc thanh tra: 01 cuộc về quản lý sử dụng NS và các khoản thu đóng góp của nhân dân tại 04 xã, 01 cuộc thanh tra diện rộng công tác QLĐT và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn NSNN, vốn trái phiếu CP đối với 07 xã, phường, 01 cuộc về trách nhiệm thực hiện các quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng tại 25 đơn vị phường xã trên địa bàn,...

    Duy trì thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực các loại việc theo thẩm quyền, cấp lại bản chính giấy khai sinh 432 trường hợp; cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc bổ sung hộ tịch cho 43 trường hợp, chứng thực 10.630 trường hợp sao từ bản chính, 4.310 chữ ký người dịch, tạm giữ để xác minh 09 bằng cấp giả dùng để chứng thực. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự và công tác hòa giải ở cơ sở. Thường xuyên kiểm tra nghiệp vụ tư pháp tại các phường, xã. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và các phường xã học tập, tiếp thu nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua Hội nghị truyền hình trực tiếp.

Tóm lại: Trong 9 tháng năm 2014 dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt sát thực tế của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố cùng với sự nỗ lực của các cấp các ngành, phường, xã và cùng toàn thể nhân dân trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tiếp tục ổn định và có bước phát triển, các mục tiêu, chương trình đã thực hiện đều đạt và vượt so với các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Thành ủy, HĐND-UBND thành phố đã đề ra.

VI. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ

- Tổng thu NS trên địa bàn tuy tăng so với cùng kỳ, thu thường xuyên theo dự toán ngân sách thành phố đạt, tuy nhiên nợ tiền đấu giá quyền sử dụng đất của các doanh nhiệp xử lý còn chậm.

- Tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn do biến động về giá các mặt hàng là nguyên liệu đầu vào, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, bỏ địa điểm kinh doanh vẫn ở mức cao..

- Nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn cao, nhất là trong các doanh nghiệp.

- Một số dự án, công trình triển khai chậm, biểu hiện sự yếu kém của Chủ đầu tư và đơn vị thi công như: Công sở phường Quảng Hưng, Trường Tiểu học Đông Hải, Trường Mầm non Hoa Mai, đường Trần Bình Trọng, Đại lộ Đông Tây, Tiêu úng Đông Sơn,.... Quản lý trật tự xây dựng, quản lý quỹ đất tái định cư còn chưa theo kịp yêu cầu, tình trạng xây dựng trái phép còn xảy ra ở một số địa phương, cấp giấy chứng nhận QSD đất còn chậm. Công tác GPMB và thi công các mặt bằng TĐC ở một số địa phương còn chậm, nhiều bất cập.

- Việc rà soát cải cách hành chính vào thực hiện quy trình giải quyết hồ sơ theo cơ chế Một cửa liên thông của các phòng, ban chậm được điều chỉnh bổ sung. Trong chỉ đạo, điều hành ở một số đơn vị, phòng, ban chưa bám sát Chương trình công tác, chưa xác định rõ công việc trọng tâm, trọng điểm, công tác báo cáo không thường xuyên, kịp thời đã gây khó khăn trong việc đánh giá chính xác để chỉ đạo điều hành, cấp thành phố còn tổ chức nhiều hội nghị, chưa tập trung tăng cường chỉ đạo, bám sát cơ sở để giải quyết các khó khăn vướng mắc tại cơ sở.

 Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên là:

Chỉ đạo, điều hành và phối hợp của một số cơ quan còn thiếu chủ động; chất lượng tham mưu và trách nhiệm của một số phòng, ban đơn vị chưa đạt yêu cầu; tham mưu một số việc mới, việc khó còn lúng túng, chưa toàn diện; còn tình trạng né tránh trách nhiệm, ngại va chạm. Ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ công chức còn kém, làm việc bị động, thiếu sáng tạo, thậm chí còn nhũng nhiễu, tiêu cực, gây bức xúc trong nhân dân.

 

B - NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2014

1. Các chỉ tiêu còn lại

1.1. Về kinh tế

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế quý IV năm 2014 đạt 18,4% trở lên, trong đó: Dịch vụ tăng 21,2%; Công nghiệp - xây dựng tăng 19,4%; Nông, lâm, thủy sản tăng 2,7%. Giá trị xuất khẩu đạt 103,6 triệu USD; Tổng vốn đầu tư trên địa bàn: 4.254 tỷ đồng; Tổng thu ngân sách nhà nước: 202 tỷ đồng.

- Triển khai thực hiện Xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020 và kế hoạch kinh tế xã hội 2016 – 2020.

1.2. Về xã hội

Tập trung trong quý IV năm 2014 giải quyết việc làm cho 4.683 lao động đạt 21,8% trở lên (xuất khẩu 91 lao động); Tỷ lệ lao động được đào tạo đạt 64%; Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3,5% (ước khoảng 3.103 hộ); Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 0,8%; Duy trì tỷ lệ dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%; Duy trì tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, xử lý đạt: 96%. 80% phố thôn đạt tiêu chuẩn về ANTT, 100% người đi mô tô, xe máy, xe đạp điện khi tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm; quản lý 400 đối tượng nghiện ma túy tham gia điều trị bằng thuốc Methadone; Hoàn xây dựng 07 nhà văn hóa phố, thôn (Còn lại chưa GPMB).

2. Nhiệm vụ và giải pháp

  Căn cứ mục tiêu kế hoạch năm 2014, trên cơ sở kết quả đạt được trong 9 tháng/2014, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà HĐND thành phố đã quyết nghị, Quý  IV/ 2014 cần tập trung chỉ đạo, điều hành, giải quyết khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực Kinh tế - Xã hội, AN – QP,  đảm bảo đạt được các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

2.1 Về Dịch vụ - Thương mại:

Đẩy mạnh công tác vận động, xúc tiến, đầu tư nhằm thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh, nhà đầu tư nước ngoài, thực hiện tốt huy động nội lực phát triển kinh tế. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư mở rộng các loại hình TMDV trên địa bàn thành phố, tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng thương mại dịch vụ thành phố đảm bảo hiện đại, đồng bộ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; Hoàn thành thực hiện việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ: chợ Đình, chợ Tào, chợ Voi; Kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại kết hợp với chợ truyền thống và đầu tư nâng cấp hệ thống chợ nông thôn;

Thường xuyên theo dõi sát diễn biến thị trường, dự báo cung - cầu các mặt hàng phục vụ sản xuất và đời sống, tăng cường công tác phố hợp kiểm soát thị trường hàng hóa các mặt hàng kinh doanh có điều kiện trên địa bàn thành phố, tập trung vào phòng chống gian lận thương mại, đầu cơ găm hàng, tăng giá bất hợp lý; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

  2.2 Công tác thu chi, điều hành ngân sách:

- Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp quản lý thu, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế, hạn chế phát sinh số nợ thuế mới; tập trung rà soát các đơn vị còn nợ đọng thuế, xác định rõ nguyên nhân chậm nộp thuế để có biện pháp tháo gỡ khó khăn cho đối tượng nộp thuế; đồng thời tăng cường đôn đốc, áp dụng đầy đủ các biện pháp thu nợ theo quy định của pháp luật;

- Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các tồn đọng và đẩy nhanh tiến độ GPMB, đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ các mặt bằng đấu giá (MB 2000 phường Phú Sơn, 6275 phường Nam Ngạn, 1876 phường Đông Hương, 425 phường Tân Sơn, 2155 phường Đông Vệ (điều chỉnh từ MB 90),...) và tái định cư, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp nợ đọng bắt buộc thực hiện thanh toán các khoản nợ bằng cách nộp tiền hoặc thu hồi lại đất bằng số tiền nợ, trong tháng 10 và tháng 11 nếu doanh nghiệp không thanh toán tiền nợ đọng đề nghị UBND tỉnh thu hồi diện tích đất tương ứng với số tiền nợ ngân sách. Tập trung tìm nguồn vốn và đầu tư vào các mặt bằng đã được UBND tỉnh đưa vào kế hoạch đấu giá năm 2014.

- Tăng cường quản lý, kiểm tra việc sử dụng ngân sách, đảm bảo tiết kiệm và có hiệu quả; kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên của các đơn vị.

2.3 Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện khôi phục và du nhập nghề gốm sứ tại xã Thiệu Khánh, xã Đông Vinh và nghề đúc đồng tại Thiệu Dương và Đông Vệ; Xây dựng chương trình xác định sản phẩm chủ lực của thành phố.

2.4 Sản xuất Nông nghiệp:

Tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa vụ Mùa, chuẩn bị các điều kiện tổ chức sản xuất vụ Đông phấn đấu diện tích đạt 1.200 ha trở lên và xem vụ đông là vụ sản xuất chính. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, sử dụng hết diện tích và tăng diện tích cây trồng có giá trị cao vào sản xuất nông nghiệp. Tập trung chỉ đạo 03 xã thuộc 03 cụm sản xuất còn lại xây dựng kế hoạch nhân rộng mô hình cơ giới hóa đồng bộ vào cánh đồng mẫu lớn 60 ha. Tăng cường công tác chống dịch, tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm củng cố mạng lưới thú y cơ sở, không để xảy ra dịch bệnh.

Tiếp tục thực hiện du nhập các con đặc sản có giá trị kinh tế cao và từng bước đưa vào sản xuất trên địa bàn;

Tập trung chỉ đạo các xã tích cực xây dựng nông thôn mới, lồng ghép thực hiện các dự án hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã theo kế hoạch đề ra của tỉnh, phấn đấu năm 2014 mỗi xã đạt ít nhất 02 tiêu chí trở lên và xã Hoằng Anh và Thiệu Dương đạt chuẩn nông thôn mới.

Tổ chức kiểm tra công tác phòng chống lụt bão và chuẩn bị vật tư, vật liệu dự trữ hộ đê, triển khai kế hoạch nạo vét kênh mương các đơn vị phường, xã đồng thời chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án phục vụ công tác phòng chống lụt bão. Kịp thời ứng phó với thiên tai.

2.5 Công tác Quy hoạch, Quản lý trật tự đô thị và xây dựng, đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng và Tài nguyên - Môi trường:

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường, trọng tâm là trật tự đô thị và quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc, xây dựng. Chú trọng kiểm tra, xử lý các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng không phép, trái phép, lấn chiếm đất công. Tập trung chỉnh trang đô thị chỉ đạo xử lý dứt điểm các trường hợp tập kết vật liệu xây dựng, kinh doanh trái phép trên vỉa hè; tăng cường công tác xử lý các trường hợp đậu đỗ xe không đúng nơi quy định và xử phạt trong lĩnh vực vệ sinh môi trường. Tập trung chỉ đạo hoàn trả các hạng mục của các công trình giao thông đang thi công trên địa bàn thành phố, hoàn thành các điểm vệ sinh công cộng, điện trang trí trên các tuyến phố, công viên, vườn hoa. Phê duyệt đề án Quản lý Công viên, nghĩa trang, quảng trường; Thực hiện kẻ vẽ chỉ giới, sơn vạch đường, vỉa hè và thu phí xe đậu đỗ, xây dựng Quy chế tập kết đổ vật liệu.

Khánh thành và khởi công một số công trình chào mừng Lễ kỷ niệm 210 năm Đô thị tỉnh lỵ, 20 năm thành lập thành phố, đón nhận Huân chương độc lập hạng nhất, công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Thanh Hóa là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thanh Hóa như: Nhà hát Lam Sơn, Biểu trưng thành phố, Công viên Hồ Thành 4, Công viên Hồ Đồng Chiệc, GPMB xong chung cư số 1, Phan Chu Trinh; Đưa bãi rác Đông Nam đi vào hoạt động và đóng cửa bãi rác Cồn Quán, khởi công Đền thờ các Nữ sinh tại phường Nam Ngạn; Quy hoạch Thái miếu nhà Hậu Lê, chỉ đạo các đơn vị liên quan thông tuyến ngã Ba voi đi Sầm Sơn tại địa phận xã Quảng Đông, đường Vành đai Đông Tây, đường Dương Đình Nghệ.

Hoàn thiện và trình UBND tỉnh phê duyệt các QH phân khu tỷ lệ 1/2000 (Số 4, 6,11, 14,18), QH phân khu tỷ lệ 1/5000 Khu du lịch, di tích văn hóa lịch sử khảo cổ Hàm Rồng – Núi Đọ, Quy hoạch chi tiết 1/500 các khu: Khu trung tâm hành chính mới thành phố Thanh Hóa...

Huy động nguồn vốn, tập trung cho công tác kiểm kê bồi thường giải phóng mặt bằng thúc đẩy tiến độ đầu tư các dự án ngân sách và các dự án của các nhà đầu tư, các dự án để thu tiền sử dụng đất và tạo quỹ đất tái định cư: Dự án số 1 – Khu đô thị trung tâm hành chính thành phố, Khu đô thị xanh – Nam trung tâm thành phố, Xây dựng hệ thống tiêu úng Đông Sơn, Xây dựng khu đô thị mới ven sông Hạc,..

Tăng cường thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 08-CT/TU ngày 02/4/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy; Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trong công tác quản lý đất đai và đưa một số loại công việc vào trực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa liên thông”; Từng bước hoàn chỉnh hồ sơ địa chính, phấn đấu hoàn thành cơ bản công tác cấp mới Giấy CN QSD đất trên địa bàn thành phố trong năm 2014 đối với những trường hợp đủ điều kiện. Thực hiện tốt công tác thu hồi đất để thực hiện các dự án trọng điểm; Tổ chức và phối hợp giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân liên quan đến lĩnh vực đất đai.

2.6 Văn hóa – Xã Hội:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyền truyền; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa phục vụ các sự kiện của đất nước, của tỉnh và thành phố trọng tâm là tổ chức Lễ kỷ niệm 210 năm đô thị tỉnh lỵ, 20 năm thành lập thành phố, đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất, công bố Quyết định đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thanh Hóa vào trung tuần tháng 11/2014. Triển khai thực hiện đề án Đề án phát triển du lịch đến năm 2030 và đề nghị tỉnh đầu tư một số công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố chuẩn bị Năm du lịch Quốc gia 2015 tại Thanh Hóa. Triển khai phương án cắm cờ Tổ quốc đồng bộ trên các tuyến phố chính. Hoàn chỉnh Đề án Đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng trình các cấp có thẩm quyền. Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, coi trọng xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở, tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch “xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện”.

- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; Tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm, các khoản thu sai quy định ở một số trường học, cơ sở đào tạo. Rà soát cơ sở vật chất trường học để kịp thời bổ sung theo Nghị Quyết HĐND thành phố.

- Chuẩn bị đầy đủ vật tư, hoá chất, thuốc, nhân lực, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh; chủ động giám sát, phát hiện nhanh và xử lý kịp thời các loại dịch bệnh; tăng cường thanh tra, kiểm tra VSATTP; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; khuyến khích các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân đầu tư mở rộng và nâng cao năng lực khám chữa bệnh, góp phần giảm tải cho các bệnh viện công lập.

- Tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; thường xuyên theo dõi tình hình đời sống nhân dân; đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn;

2.7 Công tác xây dựng chính quyền:

Tiếp tục công tác rà soát, điều chỉnh, tổ chức sắp xếp bộ máy các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị phường, xã. Điều chỉnh cơ cấu nhân sự lãnh đạo và số lượng cán bộ công chức, viên chức. Xét duyệt hồ sơ sinh viên tăng cường cho phường, xã theo Nghị quyết HĐND. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông. Phối hợp các đơn vị trong việc bàn giao, quản lý các khu đô thị, khu ở mới để thống nhất trong quản lý về ANTT, nhân khẩu, vệ sinh môi trường ... Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 10 – CT/TU ngày 06/8/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy.

2.8 Công tác Quốc phòng – An ninh:

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện sâu rộng, mạnh mẽ có hiệu quả các Chỉ thị số 04, 06, 09-CT/TU của BTV Thành ủy, đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, trọng tâm là tệ nạn cờ bạc, số đề, tín dụng đen, ma túy, cá độ thể thao, nâng cao chất lượng hiệu quả điều tra kháng án, trọng án. Không để hình thành các băng nhóm tội phạm và các điểm, tụ điểm ma túy mới, thực hiện quyết liệt các biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông. Phát động trong trào toàn dân tham gia bắt các đối tượng trộm cắp. Chủ động mở các đợt huy động lực lượng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự ATGT-TTĐT; Xử lý nghiêm các loại phương tiện ô tô đậu đỗ không đúng nơi quy định, xe quá khổ, quá tải và các xe chở vật liệu rơi vãi trên đường phố. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý NN về ANTT, trọng tâm là công tác quản lý cư trú, quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Hoàn thành thanh tra diện rộng về quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn NSNN và trái phiếu CP tại 07 xã, phường và các nội dung Thanh tra khác. Duy trì chế độ tiếp dân đồng thời tham mưu giải quyết kịp thời đơn khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền cũng như các vụ việc đang thụ lý. Tích cực rà soát tham mưu xử lý dứt điểm các vụ việc sau kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 – CT/TW ngày 26/5/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân.

Tăng cường kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan thuộc thành phố trong công tác thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, thực hiện các quy định về CCHC và thực hiện các quy định theo quy chế dân chủ ở cơ sở. Rà soát và ban hành các Quy chế, quy định đảm bảo sự đồng bộ, liên thông và đúng Pháp luật của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Trên cơ sở các giải pháp trọng tâm nêu trên, các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã cần cụ thể hoá thành các nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của đơn vị mình, lựa chọn những công việc trọng tâm, chỉ đạo quyết liệt, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2014./.