Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại MBQH số 8033/QĐ-UBND ngày 12/9/2016

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại MBQH số 8033/QĐ-UBND ngày 12/9/2016

Thông báo số 242/TB-TTPTQĐ ngày 29/7/2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa v/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại Khu dân cư thôn 5 xã Thiệu Vân, thành phố Thanh Hóa (MBQH số 8033/QĐ-UBND ngày 12/9/2016)

Thông báo số 242/TB-TTPTQĐ ngày 29/7/2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa v/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại Khu dân cư thôn 5 xã Thiệu Vân, thành phố Thanh Hóa (MBQH số 8033/QĐ-UBND ngày 12/9/2016)
Quyết định số 3793/QĐ-UBND ngày V/v phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu khảo sát, lập QHCT tỷ lệ 1/500 khu đô thị Đông Nam Đại học Hồng Đức, thành phố Thanh Hóa
Thông báo mời sơ tuyển quốc tế lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu dân cư kết hợp công viên thể thao Đình Hương, thành phố Thanh Hóa, cụ thể như sau:
Thông báo mời sơ tuyển quốc tế lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu dân cư phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc đăng ký danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn Nhà đầu tư năm 2019, Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất làm cơ sở để thực hiện các bước lựa chọn Nhà đầu tư. Trong đó, có các khu dân cư sau: