Quyết định số 11780/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 V/v Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020
Báo cáo Ước thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 dự toán thu - chi ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2020
Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa Ước thực hiện thu chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2019
Quyết định số 7410/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của UBND TP Thanh Hóa về việc Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của thành phố Thanh Hóa
12