Lịch tiếp công dân năm 2021 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa

Lịch tiếp công dân năm 2021 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa

Căn cứ Luật tiếp công dân năm 2012; Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; Thông tư số 14/2014/TT-TTCP ngày 30/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân.