Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất

Ngày 30/08/2021 00:00:00

Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại MBQH 6194/QĐ-UBND ngày 22/07/2015 phường Quảng Thịnh và MBQH số 1535/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 thuộc phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa.

* Xem chi tiết Thông báo tại đây:

TB 79 MBQH 6194.pdf
TB 80 MBQH 1535.pdf


Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất

Đăng lúc: 30/08/2021 00:00:00 (GMT+7)

Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại MBQH 6194/QĐ-UBND ngày 22/07/2015 phường Quảng Thịnh và MBQH số 1535/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 thuộc phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa.

* Xem chi tiết Thông báo tại đây:

TB 79 MBQH 6194.pdf
TB 80 MBQH 1535.pdf


Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa