Nhiều chính sách miễn giảm, gia hạn thuế hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh

Ngày 07/11/2023 00:00:00

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, năm 2023 nhiều chính sách miễn giảm, gia hạn nộp thuế đã và đang được các cấp, ngành triển khai thực hiện. Thông qua các chính sách đó, đã góp phần giúp cho nhiều doanh nghiệp giảm bớt khó khăn, từng bước vươn lên phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Mấy năm gần đây, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thanh Hoá đã chịu tác động của đại dịch Covid - 19, ảnh hưởng của suy giảm kinh tế, dẫn tới gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Để hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là đưa ra chính sách gia hạn, miễn giảm thuế cho các doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp sau khi được gia hạn, miễn giảm thuế đã từng bước ổn định sản xuất, kinh doanh, vươn lên tạo việc làm ổn định cho người lao động.

Cụ thể, năm 2023, Nhà nước có chính sách giảm 20% mức thuế suất thuế GTGT, hoặc giảm 20% mức tỷ lệ % dễ tính thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) khi thực hiện xuất hóa đơn đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ.

IMG_6648.jpg
Quyết định 25/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023

Cũng trong năm 2023, Chính phủ đã ban hành Quyết định 25/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023. Đối tượng áp dụng là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hằng năm (người thuê đất). Mức giảm 30% tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 đối với người thuê đất quy định nêu trên; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp (nếu có). Mức giảm tiền thuê đất nêu trên được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 theo quy định của pháp luật…

IMG_6649.jpg
Nghị định 12/2023/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2023.

Ngoài miễn, giảm thuế, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng được gia hạn nộp thuế theo Nghị định 12/2023/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2023.

Ngay sau khi các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế của Chính phủ và Thủ tướng CP có hiệu lực, Chi cục Thuế khu vực TP. Thanh Hóa – Đông Sơn đã phổ biển, quán triệt đến toàn thể cản bộ công chức người lao động trong đơn vị. Tập trung tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn đến tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn TP. Thanh Hóa và huyện Đông Sơn thực hiện thủ tục hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định bằng nhiều hình thức như: gửi chính sách đến người nộp thuế qua thư điện tử; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chỉ ở địa phương để thực hiện công tác tuyên truyền; tương tác với người nộp thuế thông qua cổng thông tin diện tử, qua nền tảng mạng xã hội; giải đáp kịp thời các khó khăn vướng mắc về chính sách gia hạn, miễn giảm thuế...

Trong bối cảnh hiện nay, việc ban hành chính sách miễn giảm, gia hạn nộp thuế cho doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh là rất phù hợp và kịp thời. Trong thời gian tới, Chi cục tiếp tục quán triệt cán bộ, công chức thuế phải đồng hành ch cực tư vấn, hướng dẫn, giúp người nộp thuế thực hiện nhanh, đúng các quy định, đảm bảo 100% đối tượng thuộc diện được hỗ trợ được hưởng đầy đủ, kịp thời chính sách gia hạn, miễn giảm theo quy định từ đó góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh.

 

Thu Hiền

Nhiều chính sách miễn giảm, gia hạn thuế hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh

Đăng lúc: 07/11/2023 00:00:00 (GMT+7)

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, năm 2023 nhiều chính sách miễn giảm, gia hạn nộp thuế đã và đang được các cấp, ngành triển khai thực hiện. Thông qua các chính sách đó, đã góp phần giúp cho nhiều doanh nghiệp giảm bớt khó khăn, từng bước vươn lên phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Mấy năm gần đây, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thanh Hoá đã chịu tác động của đại dịch Covid - 19, ảnh hưởng của suy giảm kinh tế, dẫn tới gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Để hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là đưa ra chính sách gia hạn, miễn giảm thuế cho các doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp sau khi được gia hạn, miễn giảm thuế đã từng bước ổn định sản xuất, kinh doanh, vươn lên tạo việc làm ổn định cho người lao động.

Cụ thể, năm 2023, Nhà nước có chính sách giảm 20% mức thuế suất thuế GTGT, hoặc giảm 20% mức tỷ lệ % dễ tính thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) khi thực hiện xuất hóa đơn đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ.

IMG_6648.jpg
Quyết định 25/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023

Cũng trong năm 2023, Chính phủ đã ban hành Quyết định 25/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023. Đối tượng áp dụng là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hằng năm (người thuê đất). Mức giảm 30% tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 đối với người thuê đất quy định nêu trên; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp (nếu có). Mức giảm tiền thuê đất nêu trên được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 theo quy định của pháp luật…

IMG_6649.jpg
Nghị định 12/2023/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2023.

Ngoài miễn, giảm thuế, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng được gia hạn nộp thuế theo Nghị định 12/2023/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2023.

Ngay sau khi các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế của Chính phủ và Thủ tướng CP có hiệu lực, Chi cục Thuế khu vực TP. Thanh Hóa – Đông Sơn đã phổ biển, quán triệt đến toàn thể cản bộ công chức người lao động trong đơn vị. Tập trung tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn đến tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn TP. Thanh Hóa và huyện Đông Sơn thực hiện thủ tục hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định bằng nhiều hình thức như: gửi chính sách đến người nộp thuế qua thư điện tử; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chỉ ở địa phương để thực hiện công tác tuyên truyền; tương tác với người nộp thuế thông qua cổng thông tin diện tử, qua nền tảng mạng xã hội; giải đáp kịp thời các khó khăn vướng mắc về chính sách gia hạn, miễn giảm thuế...

Trong bối cảnh hiện nay, việc ban hành chính sách miễn giảm, gia hạn nộp thuế cho doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh là rất phù hợp và kịp thời. Trong thời gian tới, Chi cục tiếp tục quán triệt cán bộ, công chức thuế phải đồng hành ch cực tư vấn, hướng dẫn, giúp người nộp thuế thực hiện nhanh, đúng các quy định, đảm bảo 100% đối tượng thuộc diện được hỗ trợ được hưởng đầy đủ, kịp thời chính sách gia hạn, miễn giảm theo quy định từ đó góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh.

 

Thu Hiền