Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định số 131–QĐ/TW, 132–QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị

Ngày 25/04/2024 00:00:00

Sáng ngày 25/4/2024, UBND thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định số 131–QĐ/TW, 132–QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

 
image_123650291 (1).JPG
Các đại biểu và cán bộ tham dự Hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Anh Linh – Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Việt Hùng – Uỷ viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh; các đồng chí Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố; Trưởng các Ban xây dựng Đảng…

image_123650291.JPG
Đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cho biết: UBND thành phố tổ chức hội nghị triển khai Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc các ngành tư pháp, thanh tra, kiểm tra. Qua việc triển khai các quy định 131, 132 của Bộ Chính trị  sẽ góp phần tăng cường hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hoạt động kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động tố tụng, thi hành án; góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tại các đơn vị, chi, đảng bộ cơ sở trong thời gian tới, cũng như tăng cường vai trò của các cơ quan, đơn vị trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Rất mong các đồng chí chú tâm lắng nghe và nghiên cứu tổ chức triển khai tại đơn vị mình đạt hiệu quả cao nhất.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Anh Linh, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, thành viên Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng cấp tỉnh, đã quán triệt, triển khai Quy định số 131–QĐ/TW, 132–QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Đồng thời, bồi dưỡng cập nhật kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn thành phố.

image_123650291 (2).JPG
Đồng chí Bùi Anh Linh - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy quán triệt, triển khai QĐ 131-QĐ/TW và QĐ 132-QĐ/TW

Qua hội nghị, giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc, nắm vững những quan điểm cơ bản, những chủ trương, hành vi, trách nhiệm trong Quy định số 131-QĐ/TW, 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Bên cạnh đó, giúp cấp ủy các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời các hành vi sai phạm của các tổ chức Đảng, đảng viên trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tại các đơn vị, chi, đảng bộ cơ sở trong thời gian tới. Việc thực hiện Quy định sẽ tăng cường vai trò của ủy ban kiểm tra các cấp trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

 


Thùy Dung


Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định số 131–QĐ/TW, 132–QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị

Đăng lúc: 25/04/2024 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 25/4/2024, UBND thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định số 131–QĐ/TW, 132–QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

 
image_123650291 (1).JPG
Các đại biểu và cán bộ tham dự Hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Anh Linh – Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Việt Hùng – Uỷ viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh; các đồng chí Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố; Trưởng các Ban xây dựng Đảng…

image_123650291.JPG
Đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cho biết: UBND thành phố tổ chức hội nghị triển khai Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc các ngành tư pháp, thanh tra, kiểm tra. Qua việc triển khai các quy định 131, 132 của Bộ Chính trị  sẽ góp phần tăng cường hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hoạt động kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động tố tụng, thi hành án; góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tại các đơn vị, chi, đảng bộ cơ sở trong thời gian tới, cũng như tăng cường vai trò của các cơ quan, đơn vị trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Rất mong các đồng chí chú tâm lắng nghe và nghiên cứu tổ chức triển khai tại đơn vị mình đạt hiệu quả cao nhất.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Anh Linh, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, thành viên Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng cấp tỉnh, đã quán triệt, triển khai Quy định số 131–QĐ/TW, 132–QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Đồng thời, bồi dưỡng cập nhật kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn thành phố.

image_123650291 (2).JPG
Đồng chí Bùi Anh Linh - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy quán triệt, triển khai QĐ 131-QĐ/TW và QĐ 132-QĐ/TW

Qua hội nghị, giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc, nắm vững những quan điểm cơ bản, những chủ trương, hành vi, trách nhiệm trong Quy định số 131-QĐ/TW, 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Bên cạnh đó, giúp cấp ủy các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời các hành vi sai phạm của các tổ chức Đảng, đảng viên trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tại các đơn vị, chi, đảng bộ cơ sở trong thời gian tới. Việc thực hiện Quy định sẽ tăng cường vai trò của ủy ban kiểm tra các cấp trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

 


Thùy Dung