Khai giảng lớp Bồi dưỡng LLCT dành cho Đảng viên mới khóa VI năm 2023

Ngày 11/09/2023 00:00:00

Sáng ngày 11/9, Trung tâm Chính trị thành phố phối hợp với Ban xây dựng Đảng thành phố tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị ( LLCT) dành cho Đảng viên mới khóa VI/ 2023 và chuyên đề “vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo “ năm 2023.

  z4682130638390_6b095211fc48e0cfd0e513f3becfda97.jpg
Toàn cảnh lơp học.

Tham gia lớp học có trên 108 học viên đến từ 19 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Thành uỷ. Trong thời gian 07 ngày (từ 11 đến 19/9/2023) các học viên được học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương đó là: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển văn hóa, xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng , chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và Chuyên đề phòng chống “diễn biến hòa bình” đối với thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Kết thúc khóa học, Ban Tổ chức lớp học sẽ tổ chức cho học viên viết bài thu hoạch để làm cơ sở cấp giấy chứng nhận cho những học viên đạt yêu cầu.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho lớp học, đồng chí Phó giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố yêu cầu các học viên phải xác định động cơ học tập đúng đắn, nghiêm túc, tự giác; phát huy tinh thần trách nhiệm, học tập nghiêm túc; chấp hành nghiêm nội quy lớp học; tập trung nghiên cứu tài liệu, ghi chép, tăng cường trao đổi với giảng viên để nắm chắc nội dung bài học, tiếp thu bài. Trên cơ sở đó, tích cực học tập, lao động, rèn luyện gắn với lý luận thực tiễn tại cơ quan, đơn vị mình, phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu Đảng Cộng sản Việt Nam. 


Lê Thảo

Khai giảng lớp Bồi dưỡng LLCT dành cho Đảng viên mới khóa VI năm 2023

Đăng lúc: 11/09/2023 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 11/9, Trung tâm Chính trị thành phố phối hợp với Ban xây dựng Đảng thành phố tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị ( LLCT) dành cho Đảng viên mới khóa VI/ 2023 và chuyên đề “vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo “ năm 2023.

  z4682130638390_6b095211fc48e0cfd0e513f3becfda97.jpg
Toàn cảnh lơp học.

Tham gia lớp học có trên 108 học viên đến từ 19 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Thành uỷ. Trong thời gian 07 ngày (từ 11 đến 19/9/2023) các học viên được học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương đó là: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển văn hóa, xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng , chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và Chuyên đề phòng chống “diễn biến hòa bình” đối với thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Kết thúc khóa học, Ban Tổ chức lớp học sẽ tổ chức cho học viên viết bài thu hoạch để làm cơ sở cấp giấy chứng nhận cho những học viên đạt yêu cầu.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho lớp học, đồng chí Phó giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố yêu cầu các học viên phải xác định động cơ học tập đúng đắn, nghiêm túc, tự giác; phát huy tinh thần trách nhiệm, học tập nghiêm túc; chấp hành nghiêm nội quy lớp học; tập trung nghiên cứu tài liệu, ghi chép, tăng cường trao đổi với giảng viên để nắm chắc nội dung bài học, tiếp thu bài. Trên cơ sở đó, tích cực học tập, lao động, rèn luyện gắn với lý luận thực tiễn tại cơ quan, đơn vị mình, phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu Đảng Cộng sản Việt Nam. 


Lê Thảo