Hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký tài khoản, tự đánh giá mức độ chuyển đổi số trên Cổng thông tin đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp

Ngày 24/04/2023 00:00:00

Thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-TU, ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình 54/CTr-UBND ngày 03/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số 77/KHUBND ngày 28/3/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 và giai đoạn 2026-2030; Công văn số 816/STTTT-CNTT, ngày 06/4/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký tài khoản, tự đánh giá mức độ chuyển đổi số trên Cổng thông tin đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp.
Để có lộ trình trong chuyển đổi số của doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp tự đánh giá mức độ chuyển đổi số; đồng thời góp phần hoàn thành chỉ tiêu có hơn 50% số doanh nghiệp chuyển đổi số/tổng số doanh nghiệp phát sinh thuế theo Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; phấn đấu:
+ Năm 2023: Đạt trên 60% doanh nghiệp được tiếp cận và tự đánh giá mức độ chuyển đổi số; Đạt trên trên 30% doanh nghiệp có phát sinh thuế đạt mức 3 chuyển đổi số.
+ Năm 2024: Đạt trên 80% doanh nghiệp được tiếp cận và tự đánh giá mức độ chuyển đổi số; Đạt trên 40% doanh nghiệp có phát sinh thuế đạt mức 3 chuyển đổi số.
+ Năm 2025: Đạt 100% doanh nghiệp được tiếp cận và tự đánh giá mức độ chuyển đổi số; Đạt trên 50% doanh nghiệp có phát sinh thuế đạt mức 3 chuyển đổi số. 

 

Xem nôi dung văn bản tại đây:
CV-trien-khai-noi-dung12.04.2023_17h27p35_signed(13.04.2023_15h28p58)_signed.pdf

BBT

Hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký tài khoản, tự đánh giá mức độ chuyển đổi số trên Cổng thông tin đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp

Đăng lúc: 24/04/2023 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-TU, ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình 54/CTr-UBND ngày 03/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số 77/KHUBND ngày 28/3/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 và giai đoạn 2026-2030; Công văn số 816/STTTT-CNTT, ngày 06/4/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký tài khoản, tự đánh giá mức độ chuyển đổi số trên Cổng thông tin đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp.
Để có lộ trình trong chuyển đổi số của doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp tự đánh giá mức độ chuyển đổi số; đồng thời góp phần hoàn thành chỉ tiêu có hơn 50% số doanh nghiệp chuyển đổi số/tổng số doanh nghiệp phát sinh thuế theo Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; phấn đấu:
+ Năm 2023: Đạt trên 60% doanh nghiệp được tiếp cận và tự đánh giá mức độ chuyển đổi số; Đạt trên trên 30% doanh nghiệp có phát sinh thuế đạt mức 3 chuyển đổi số.
+ Năm 2024: Đạt trên 80% doanh nghiệp được tiếp cận và tự đánh giá mức độ chuyển đổi số; Đạt trên 40% doanh nghiệp có phát sinh thuế đạt mức 3 chuyển đổi số.
+ Năm 2025: Đạt 100% doanh nghiệp được tiếp cận và tự đánh giá mức độ chuyển đổi số; Đạt trên 50% doanh nghiệp có phát sinh thuế đạt mức 3 chuyển đổi số. 

 

Xem nôi dung văn bản tại đây:
CV-trien-khai-noi-dung12.04.2023_17h27p35_signed(13.04.2023_15h28p58)_signed.pdf

BBT