Tập huấn Cập nhật Cơ sở dữ liệu về cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước

Ngày 25/05/2023 00:00:00

Ngày 25/5/2023, UBND thành phố Thanh Hóa đã tổ chức tập huấn Cập nhật Cơ sở dữ liệu về cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2023.

20230525_083123.jpg
Toàn cảnh buổi tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được chuyên viên VNPT Thanh Hóa hướng dẫn đăng nhập hệ thống Cập nhật cơ sở dữ liệu về cán bộ công chức viên chức trong các cơ quan nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2023.

Theo đó, cán bộ công chức, viên chức sẽ kê khai đầy đủ, chính xác 109 trường dữ liệu làm cơ sở cho việc cập nhật cơ sở dữ liệu lên phần mềm quản lý CBCCVC gồm: Kê khai thông tin cá nhân; thông tin lương, phụ cấp; quan hệ gia đình; trình độ đào tạo, chứng chỉ, bồi dưỡng; khen thưởng, kỷ luật; kết quả đánh giá, phân loại; thông tin Đoàn, Đảng; đặc điểm, lịch sử, bản thân, mực tiêu, sở thích….

Việc mở lớp tập huấn Cập nhật Cơ sở dữ liệu về cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước tỉnh  Thanh Hóa năm 2023 nhằm giúp cán bộ tra cứu , cấp nhật Cơ sở dữ liệu về cán bộ công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, là cơ sở để báo cáo kết quả cập nhật dữ liệu về UBND thành phố để theo dõi, báo cáo, qua đó,đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và đạt được các mục tiêu “Đúng- Đủ- Sống- Sạch” theo đúng tiến độ thành phố đề ra.

 

Thanh Xuân

 

 

Tập huấn Cập nhật Cơ sở dữ liệu về cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước

Đăng lúc: 25/05/2023 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 25/5/2023, UBND thành phố Thanh Hóa đã tổ chức tập huấn Cập nhật Cơ sở dữ liệu về cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2023.

20230525_083123.jpg
Toàn cảnh buổi tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được chuyên viên VNPT Thanh Hóa hướng dẫn đăng nhập hệ thống Cập nhật cơ sở dữ liệu về cán bộ công chức viên chức trong các cơ quan nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2023.

Theo đó, cán bộ công chức, viên chức sẽ kê khai đầy đủ, chính xác 109 trường dữ liệu làm cơ sở cho việc cập nhật cơ sở dữ liệu lên phần mềm quản lý CBCCVC gồm: Kê khai thông tin cá nhân; thông tin lương, phụ cấp; quan hệ gia đình; trình độ đào tạo, chứng chỉ, bồi dưỡng; khen thưởng, kỷ luật; kết quả đánh giá, phân loại; thông tin Đoàn, Đảng; đặc điểm, lịch sử, bản thân, mực tiêu, sở thích….

Việc mở lớp tập huấn Cập nhật Cơ sở dữ liệu về cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước tỉnh  Thanh Hóa năm 2023 nhằm giúp cán bộ tra cứu , cấp nhật Cơ sở dữ liệu về cán bộ công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, là cơ sở để báo cáo kết quả cập nhật dữ liệu về UBND thành phố để theo dõi, báo cáo, qua đó,đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và đạt được các mục tiêu “Đúng- Đủ- Sống- Sạch” theo đúng tiến độ thành phố đề ra.

 

Thanh Xuân