Báo cáo tình hình thực hiện thu NSNN; thu, chi NSĐP 9 tháng và 3 tháng nhiệm vụ cuối năm 2021

Ngày 08/10/2021 00:00:00

Căn cứ các Nghị quyết HĐND thành phố Thanh Hóa khóa XXI, kỳ họp thứ 16: số 232/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 về việc phê chuẩn dự toán thu NSNN; thu, chi NSĐP năm 2021 và số 233/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 về việc phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách thành phố Thanh Hóa năm 2021. UBND thành phố Thanh Hóa báo cáo tình hình thực hiện thu NSNN; thu, chi NSĐP 9 tháng và 3 tháng nhiệm vụ cuối năm 2021.

congkhains_jpg.jpg

Xem báo cáo chi tiết tại đây:
Báo cáo thu NSNN_ thu, chi nSĐP 9 tháng và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.pdf


UBND thành phố Thanh Hó
a

Báo cáo tình hình thực hiện thu NSNN; thu, chi NSĐP 9 tháng và 3 tháng nhiệm vụ cuối năm 2021

Đăng lúc: 08/10/2021 00:00:00 (GMT+7)

Căn cứ các Nghị quyết HĐND thành phố Thanh Hóa khóa XXI, kỳ họp thứ 16: số 232/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 về việc phê chuẩn dự toán thu NSNN; thu, chi NSĐP năm 2021 và số 233/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 về việc phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách thành phố Thanh Hóa năm 2021. UBND thành phố Thanh Hóa báo cáo tình hình thực hiện thu NSNN; thu, chi NSĐP 9 tháng và 3 tháng nhiệm vụ cuối năm 2021.

congkhains_jpg.jpg

Xem báo cáo chi tiết tại đây:
Báo cáo thu NSNN_ thu, chi nSĐP 9 tháng và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.pdf


UBND thành phố Thanh Hó
a