Hội nghị BTV Thành ủy thành phố Thanh Hóa cho ý kiến vào Chương trình phát triển công nghiệp gắn với hoàn thiện hạ tầng đô thị giai đoạn 2021-2025

Ngày 13/05/2021 00:00:00

Sáng ngày 12/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa, Thường trực Thành ủy tổ chức hội nghị Ban Thường vụ cho ý kiến vào Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (TTCN) gắn với hoàn thiện hạ tầng đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025; Chương trình hành động nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của thành phố có đủ phẩm chất năng lực uy tín đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới; Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ thành phố giai đoạn 2020-2025; Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thông tin Thể thao và Du lịch thành phố giai đoạn 2020-2025 và một số nội dung quan trọng khác. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 12-13/5/2021.

1.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

Đối với Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (CN, TTCN) gắn với hoàn thiện hạ tầng đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025. Sau khi thảo luận, đồng chí Bí thư Thành ủy thống nhất kết luận tách thành 2 nội dung gồm: Chương trình phát triển CN, TTCN gắn với phát triển làng nghề trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 là một nội dung gắn với đánh giá hiện trạng ở từng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, trên cơ sở đó đề xuất từng khu CN, cụm CN, làng nghề và xu hướng trong 5 năm tới, chậm nhất trước ngày 15/6 báo cáo UBND thành phố và đến ngày 15/7 thông qua Thường vụ. Đối với nội dung hoàn thiện hạ tầng đô thị giao Uỷ ban nhân dân thành phố hoàn thiện kế hoạch hạ tầng các khu nội đô khớp nối với hạ tầng các khu dân cư mới và nâng cấp 1 số tuyến đường thuộc các phường, đồng thời xây dựng danh mục cụ thể, hoàn thiện trước ngày 30/5 báo cáo Thường vụ Thành ủy.

2.jpg

Đồng chí Lê Thị Thanh – Giám đốc TT Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thành phố báo cáo đề án

Đối với Đế án nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch thành phố Thanh Hóa giai đoạn 2020-2025 gồm 5 phần về thực trạng, nguyên nhân và giải pháp thực hiện. Các ý kiến thảo luận cơ bản đánh giá cao sự chuẩn bị nội dung đề án của Trung tâm.

Đồng chí Bí thư Thành ủy thống nhất tên Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thành phố; trong đó có phương án huy động nguồn lực 1 cách cụ thể, việc xây dựng phải căn cứ vào cơ sở vật chất hiện có của Trung tâm; nghiên cứu đưa thêm các di tích lịch sử trên địa bàn và khai thác các nguồn thu từ các điểm di tích văn hóa lịch sử mà  đơn vị được giao quản lý; các nguồn có thể khai thác xã hội hóa để hỗ trợ cho hoạt động của Trung tâm; phần mục đích yêu cầu xây dựng các mục tiêu mang tính chất đổi mới nâng cao hoạt động, gắn với bảo tồn và phát huy hò sông Mã, dân ca Đông Anh. Trên cơ sở góp ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy và kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy, Trung tâm hoàn thiện Đề án, báo cáo Thường vụ vào tháng 6 năm 2021để được thông qua.

 

 Trung tâm VHTTTT&DL TP Thanh Hóa
 
 

Hội nghị BTV Thành ủy thành phố Thanh Hóa cho ý kiến vào Chương trình phát triển công nghiệp gắn với hoàn thiện hạ tầng đô thị giai đoạn 2021-2025

Đăng lúc: 13/05/2021 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 12/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa, Thường trực Thành ủy tổ chức hội nghị Ban Thường vụ cho ý kiến vào Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (TTCN) gắn với hoàn thiện hạ tầng đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025; Chương trình hành động nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của thành phố có đủ phẩm chất năng lực uy tín đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới; Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ thành phố giai đoạn 2020-2025; Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thông tin Thể thao và Du lịch thành phố giai đoạn 2020-2025 và một số nội dung quan trọng khác. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 12-13/5/2021.

1.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

Đối với Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (CN, TTCN) gắn với hoàn thiện hạ tầng đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025. Sau khi thảo luận, đồng chí Bí thư Thành ủy thống nhất kết luận tách thành 2 nội dung gồm: Chương trình phát triển CN, TTCN gắn với phát triển làng nghề trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 là một nội dung gắn với đánh giá hiện trạng ở từng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, trên cơ sở đó đề xuất từng khu CN, cụm CN, làng nghề và xu hướng trong 5 năm tới, chậm nhất trước ngày 15/6 báo cáo UBND thành phố và đến ngày 15/7 thông qua Thường vụ. Đối với nội dung hoàn thiện hạ tầng đô thị giao Uỷ ban nhân dân thành phố hoàn thiện kế hoạch hạ tầng các khu nội đô khớp nối với hạ tầng các khu dân cư mới và nâng cấp 1 số tuyến đường thuộc các phường, đồng thời xây dựng danh mục cụ thể, hoàn thiện trước ngày 30/5 báo cáo Thường vụ Thành ủy.

2.jpg

Đồng chí Lê Thị Thanh – Giám đốc TT Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thành phố báo cáo đề án

Đối với Đế án nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch thành phố Thanh Hóa giai đoạn 2020-2025 gồm 5 phần về thực trạng, nguyên nhân và giải pháp thực hiện. Các ý kiến thảo luận cơ bản đánh giá cao sự chuẩn bị nội dung đề án của Trung tâm.

Đồng chí Bí thư Thành ủy thống nhất tên Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thành phố; trong đó có phương án huy động nguồn lực 1 cách cụ thể, việc xây dựng phải căn cứ vào cơ sở vật chất hiện có của Trung tâm; nghiên cứu đưa thêm các di tích lịch sử trên địa bàn và khai thác các nguồn thu từ các điểm di tích văn hóa lịch sử mà  đơn vị được giao quản lý; các nguồn có thể khai thác xã hội hóa để hỗ trợ cho hoạt động của Trung tâm; phần mục đích yêu cầu xây dựng các mục tiêu mang tính chất đổi mới nâng cao hoạt động, gắn với bảo tồn và phát huy hò sông Mã, dân ca Đông Anh. Trên cơ sở góp ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy và kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy, Trung tâm hoàn thiện Đề án, báo cáo Thường vụ vào tháng 6 năm 2021để được thông qua.

 

 Trung tâm VHTTTT&DL TP Thanh Hóa