Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 17/8/2020 đến ngày 23/8/2020

Ngày 19/08/2020 18:45:00

Từ ngày 17/8/2020 đến ngày 23/8/2020

Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì Hội nghị

Thành phần tham dự

T. Hai
17/8

7:00

Dự Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa lần thứ 6,
 nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội Nhà báo tỉnh

Đ/c Nga PCT TT; Đ/c Hành TP VHTT

7:30

Dự Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy

TT Tỉnh ủy

Đ/c Triều CT

8:00

Sở TNMT tổ chức Hội nghị triển khai các nội dung đưa các Văn phòng đăng ký đất đai vào hoạt động

Sở TNMT

Đ/c Khanh PCT
P. TNMT,
VP Đăng ký

8:30

Giao ban công tác GPMB

Đ/c Triều CT

Các Đ/c PCT
đơn vị liên quan

13:30

Sở TNMT tổ chức Hội nghị về QH sử dụng đất cấp huyện tầm nhìn 2021-2030 tầm nhìn 2050 và điều chỉnh tiền sử dụng đất Khu CN, đất ở tại các đô thị năm 2020

Sở TNMT

Đ/c Khanh PCT
P. TNMT,

14:00

Giao ban Chủ tịch, các PCT

Đ/c Triều CT

Các Đ/c PCT
đơn vị liên quan

T. Ba 18/8

 

 

 

 

14:00

Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị về việc nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị mới Bắc Đại lộ Lê Lợi, TPTH

LĐ Sở Xây dựng

P. QLĐT

 

 

 

 

T. Tư
19/8

8:00

UBND tỉnh tổ chức Lễ khai trương trực tuyến tại điểm cầu Thanh Hóa hệ thống thông tin báo cáo quốc gia , trung tâm thông tin điều hành Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công bố dịch vụ công thứ 1000 trên cổng dịch vụ công quốc gia

Đ/c Nguyễn Văn Thi, PCT UBND tỉnh

Đ/c Kiên PVP

8:00

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, NK 2020 - 2025

TT Thành ủy

Đ/c Triều CT
Các PCT

14:00

UBND tỉnh Họp Ban Chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước tỉnh Thanh Hóa

PCT UBND Tỉnh Nguyễn Văn Thi

Đ/c Khanh PCT
Chi cục Thuế TPTH-ĐS

 

 

 

 

T. Năm
20/8

7:30

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án "Tăng cường bảo vệ ANTT, đảm bảo an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế biển, đảo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020

Đ/c Nguyễn Đức Quyền PCT TT UBND tỉnh

Đ/c Khanh PCT
P. Kinh tế

8:00

DK đồng chí Bí thư Thành ủy đi kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp và làm việc với xã Thiệu Vân

Đ/c BTTU

Đại diện LĐ UBND TP, các đơn vị liên quan

8:00

Họp Hồi đồng kỷ luật

Đ/c Tú PCT

Các đơn vị liên quan

8:00

Họp tiến độ GPMB dự án Tiêu úng Đông Sơn

Đ/c Khanh PCT

Các đơn vị liên quan

14:00

Họp xác định các lô đất đủ điều kiện giao đất cho các hộ ảnh hưởng dự án Đại lộ Đông Tây

Đ/c Tú PCT

TT PTQĐ; Các đơn vị liên quan

T. Sáu
21/8

 

 

 

 

8:00

DK Hội nghị Thường trực Thành ủy

TT Thành ủy

Đ/c Triều CT

 

 

 

 

 

 

 

 

T. Bảy
22.8

8:00

Dự kiến đồng chí Bí thư Thành ủy khảo sát Làng cổ Đông Sơn và một số điểm di tích lịch sử trên địa bàn phường Hàm Rồng

Đ/c BTTU

Đại diện LĐ UBND TP, các đơn vị liên quan

8:00

Tập huấn phần mềm TDOFFICE và ký số cho các phường, xã trên địa bàn TP (Cả ngày)

VP HDNĐ & UBND TP

UBND các phường, xã

CN
23/8

8:00

Tập huấn phần mềm TDOFFICE và ký số cho các phường, xã trên địa bàn TP (Cả ngày)

VP HDNĐ & UBND TP

UBND các phường, xã

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 17/8/2020 đến ngày 23/8/2020

Đăng lúc: 19/08/2020 18:45:00 (GMT+7)

Từ ngày 17/8/2020 đến ngày 23/8/2020

Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì Hội nghị

Thành phần tham dự

T. Hai
17/8

7:00

Dự Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa lần thứ 6,
 nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội Nhà báo tỉnh

Đ/c Nga PCT TT; Đ/c Hành TP VHTT

7:30

Dự Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy

TT Tỉnh ủy

Đ/c Triều CT

8:00

Sở TNMT tổ chức Hội nghị triển khai các nội dung đưa các Văn phòng đăng ký đất đai vào hoạt động

Sở TNMT

Đ/c Khanh PCT
P. TNMT,
VP Đăng ký

8:30

Giao ban công tác GPMB

Đ/c Triều CT

Các Đ/c PCT
đơn vị liên quan

13:30

Sở TNMT tổ chức Hội nghị về QH sử dụng đất cấp huyện tầm nhìn 2021-2030 tầm nhìn 2050 và điều chỉnh tiền sử dụng đất Khu CN, đất ở tại các đô thị năm 2020

Sở TNMT

Đ/c Khanh PCT
P. TNMT,

14:00

Giao ban Chủ tịch, các PCT

Đ/c Triều CT

Các Đ/c PCT
đơn vị liên quan

T. Ba 18/8

 

 

 

 

14:00

Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị về việc nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị mới Bắc Đại lộ Lê Lợi, TPTH

LĐ Sở Xây dựng

P. QLĐT

 

 

 

 

T. Tư
19/8

8:00

UBND tỉnh tổ chức Lễ khai trương trực tuyến tại điểm cầu Thanh Hóa hệ thống thông tin báo cáo quốc gia , trung tâm thông tin điều hành Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công bố dịch vụ công thứ 1000 trên cổng dịch vụ công quốc gia

Đ/c Nguyễn Văn Thi, PCT UBND tỉnh

Đ/c Kiên PVP

8:00

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, NK 2020 - 2025

TT Thành ủy

Đ/c Triều CT
Các PCT

14:00

UBND tỉnh Họp Ban Chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước tỉnh Thanh Hóa

PCT UBND Tỉnh Nguyễn Văn Thi

Đ/c Khanh PCT
Chi cục Thuế TPTH-ĐS

 

 

 

 

T. Năm
20/8

7:30

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án "Tăng cường bảo vệ ANTT, đảm bảo an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế biển, đảo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020

Đ/c Nguyễn Đức Quyền PCT TT UBND tỉnh

Đ/c Khanh PCT
P. Kinh tế

8:00

DK đồng chí Bí thư Thành ủy đi kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp và làm việc với xã Thiệu Vân

Đ/c BTTU

Đại diện LĐ UBND TP, các đơn vị liên quan

8:00

Họp Hồi đồng kỷ luật

Đ/c Tú PCT

Các đơn vị liên quan

8:00

Họp tiến độ GPMB dự án Tiêu úng Đông Sơn

Đ/c Khanh PCT

Các đơn vị liên quan

14:00

Họp xác định các lô đất đủ điều kiện giao đất cho các hộ ảnh hưởng dự án Đại lộ Đông Tây

Đ/c Tú PCT

TT PTQĐ; Các đơn vị liên quan

T. Sáu
21/8

 

 

 

 

8:00

DK Hội nghị Thường trực Thành ủy

TT Thành ủy

Đ/c Triều CT

 

 

 

 

 

 

 

 

T. Bảy
22.8

8:00

Dự kiến đồng chí Bí thư Thành ủy khảo sát Làng cổ Đông Sơn và một số điểm di tích lịch sử trên địa bàn phường Hàm Rồng

Đ/c BTTU

Đại diện LĐ UBND TP, các đơn vị liên quan

8:00

Tập huấn phần mềm TDOFFICE và ký số cho các phường, xã trên địa bàn TP (Cả ngày)

VP HDNĐ & UBND TP

UBND các phường, xã

CN
23/8

8:00

Tập huấn phần mềm TDOFFICE và ký số cho các phường, xã trên địa bàn TP (Cả ngày)

VP HDNĐ & UBND TP

UBND các phường, xã