Các tin khác
THÔNG BÁO: Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại Khu đất thương mại dịch vụ thuộc Khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa
THÔNG BÁO Về việc hủy bỏ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Hủy bỏ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
THÔNG BÁO Về việc hủy bỏ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
THÔNG BÁO: Về việc hủy bỏ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất Dự án: Khu dân cư thôn Sơn Hà, xã Hoằng Đại, thành phố Thanh Hóa thuộc MBQH 6455/QĐ-UBND, ngày 25/7/2016
Hủy bỏ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Doãn Trọng Sáng và bà Trần Thị Lan bà
Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất