“Đăng ký khai sinh – Đăng ký thường trú- Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú – Trợ cấp mai táng phí”

Ngày 02/08/2023 00:00:00

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN QUẢN TRỊ PHẦN MỀM DỊCH VỤ CÔNG LIÊN THÔNG “Đăng ký khai sinh – Đăng ký thường trú- Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú – Trợ cấp mai táng phí”

ab.png

Xem chi tiết Hướng dẫn tại đây:
BCA_DVCLT_HDSD_KhaiSinh_KhaiTu_Full_20230626.pdf


VP HĐND và UBND thành phố

“Đăng ký khai sinh – Đăng ký thường trú- Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú – Trợ cấp mai táng phí”

Đăng lúc: 02/08/2023 00:00:00 (GMT+7)

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN QUẢN TRỊ PHẦN MỀM DỊCH VỤ CÔNG LIÊN THÔNG “Đăng ký khai sinh – Đăng ký thường trú- Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú – Trợ cấp mai táng phí”

ab.png

Xem chi tiết Hướng dẫn tại đây:
BCA_DVCLT_HDSD_KhaiSinh_KhaiTu_Full_20230626.pdf


VP HĐND và UBND thành phố