Trường Tiểu học Thiệu Dương

Ngày 22/08/2023 15:58:17

Địa chỉ tại 21 đường Dương Xá, phường Thiệu Dương, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá


I. Hình thành và phát triển

1. Hình thành

Trường được thành lập trên cơ sở tách từ trường cấp 1-2 Thiệu Dương vào năm 1990.

Từ năm 2012 trở về trước, trường thuộc địa bàn huyện Thiệu Hóa

Từ tháng 7 năm 2012 đến nay, trường thuộc địa bàn thành phố Thanh Hoá.

Chi bộ nhà trường từ khi thành lập đến nay có 24 đảng viên.

2. Phát triển

Trải qua 33 năm hình thành và phát triển, trường Tiểu học Thiệu Dương đã xây dựng thành công trường chuẩn Quốc gia MĐ1 vào năm 2005

II. Quy mô trường lớp

Trường Tiểu học Thiệu Dương là trường Tiểu học hạng 2 năm học 2022-2023 với biên chế là 24 lớp và số HS là 1054 em.

1. Cán bộ giáo viên – nhân viên

Hiện nay, nhà trường có 33 CBGV-NV. Trong đó:

+ CBQL: 02 người

+ Giáo viên: 29 người

+ Nhân viên: 02 người

4. Học sinh

Tổng số học sinh nhà trường tính đến thời điểm hiện nay năm học 2023-2024 là 1065 học sinh, được biên chế thành 26 lớp. Sĩ số bình quân là 40.9 HS /lớp.

III. Hiệu trưởng qua các thời kì

1. Thầy Dương Khắc Phong: từ năm 1990-2001

2. Thầy Tào Xuân Tư: từ năm 2001- 2008

3. Cô Nguyễn Thị Hường: từ năm 2008 - 2013

4. Cô Phạm Thị Lan Anh: từ năm 2013 đến nay

IV. Thành tích đạt được

1. Về giáo viên

Từ năm 1990 đến nay, nhà trường đã có 66 lượt CBGV đạt danh hiệu CSTĐ từ cấp cơ sở trở lên.

+ Giáo viên giỏi tỉnh: 15 đồng chí

+ Giáo viên giỏi huyện, thành phố: 65 lượt giáo viên

+ Giấy khen các cấp: 130 lượt giáo viên

+ Lao động Tiên tiến các cấp: 450 lượt giáo viên

+ 25 đồng chí Gv được LĐLĐ tỉnh và thành phố tặng danh hiệu “ Giỏi việc trường – đảm việc nhà”

+ Trên 30 GV được trao tặng huy hiệu “ Công dân kiểu mẫu”, “Vì sự nghiệp giáo dục”.

2. Học sinh

Học sinh giỏi các cấp hàng năm đạt trung bình từ 10 - 15 học sinh


I. Hình thành và phát triển

1. Hình thành

Trường được thành lập trên cơ sở tách từ trường cấp 1-2 Thiệu Dương vào năm 1990.

Từ năm 2012 trở về trước, trường thuộc địa bàn huyện Thiệu Hóa

Từ tháng 7 năm 2012 đến nay, trường thuộc địa bàn thành phố Thanh Hoá.

Chi bộ nhà trường từ khi thành lập đến nay có 24 đảng viên.

2. Phát triển

Trải qua 33 năm hình thành và phát triển, trường Tiểu học Thiệu Dương đã xây dựng thành công trường chuẩn Quốc gia MĐ1 vào năm 2005

II. Quy mô trường lớp

Trường Tiểu học Thiệu Dương là trường Tiểu học hạng 2 năm học 2022-2023 với biên chế là 24 lớp và số HS là 1054 em.

1. Cán bộ giáo viên – nhân viên

Hiện nay, nhà trường có 33 CBGV-NV. Trong đó:

+ CBQL: 02 người

+ Giáo viên: 29 người

+ Nhân viên: 02 người

4. Học sinh

Tổng số học sinh nhà trường tính đến thời điểm hiện nay năm học 2023-2024 là 1065 học sinh, được biên chế thành 26 lớp. Sĩ số bình quân là 40.9 HS /lớp.

III. Hiệu trưởng qua các thời kì

1. Thầy Dương Khắc Phong: từ năm 1990-2001

2. Thầy Tào Xuân Tư: từ năm 2001- 2008

3. Cô Nguyễn Thị Hường: từ năm 2008 - 2013

4. Cô Phạm Thị Lan Anh: từ năm 2013 đến nay

IV. Thành tích đạt được

1. Về giáo viên

Từ năm 1990 đến nay, nhà trường đã có 66 lượt CBGV đạt danh hiệu CSTĐ từ cấp cơ sở trở lên.

+ Giáo viên giỏi tỉnh: 15 đồng chí

+ Giáo viên giỏi huyện, thành phố: 65 lượt giáo viên

+ Giấy khen các cấp: 130 lượt giáo viên

+ Lao động Tiên tiến các cấp: 450 lượt giáo viên

+ 25 đồng chí Gv được LĐLĐ tỉnh và thành phố tặng danh hiệu “ Giỏi việc trường – đảm việc nhà”

+ Trên 30 GV được trao tặng huy hiệu “ Công dân kiểu mẫu”, “Vì sự nghiệp giáo dục”.

2. Học sinh

Học sinh giỏi các cấp hàng năm đạt trung bình từ 10 - 15 học sinh