Thông báo: Về việc lấy ý kiến lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Thanh Hóa

Ngày 14/01/2021 00:00:00

Căn cứ Luật đất đai, ngày 29/11/2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, ngày 20/11/2018; các văn bản hướng dẫn về lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Hiện nay UBND thành phố Thanh Hóa đã hoàn thiện hồ sơ lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Thanh Hóa.

Để có cơ sở trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. UBND thành phố Thanh Hóa Thông báo tới các cơ quan, tổ chức và cá nhân nội dung: Lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Thanh Hóa, để tham gia lấy ý kiến.
Nội dung lấy ý kiến bao gồm: Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất, các dự án công trình thực hiện trong kỳ Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Thanh Hóa.(Được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành phố Thanh Hóa, tại địa chỉ:
http://tpthanhhoa.thanhhoa.gov.vn/web/dau-tu-phat-trien/thong-tin-quy-hoach).
Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày ban hành Thông báo này, các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia ý kiến đối với các nội dung trên về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Thanh Hóa, đề nghị gửi ý kiến bằng văn bản về UBND thành phố Thanh Hóa, địa chỉ: Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường), để tiếp thu, phối hợp với đơn vị tư vấn kiểm tra, giải trình và hoàn thiện hồ sơ lập Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất theo quy định./.

Xem thông tin chi tiết tại đây
1.Thông bao-lay-y-kien-QH-KHSDD(14.01.2021_09h34p26)_signed.pdf
2. Du thảo BCTM QHSDĐ đến nam 2030 và KHSDĐ 2021_ TP Thanh Hóa.pdf
3. Biểu QH 2030 và KHSDĐ 2021_TP Thanh Hóa_OK.xlsx
4. Ban do hien trang su dung dat den nam 2020 TPTH.pdf
5. Ban do quy hoach su dung dat den 2030 TPTH.pdf


Thông báo: Về việc lấy ý kiến lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Thanh Hóa

Đăng lúc: 14/01/2021 00:00:00 (GMT+7)

Căn cứ Luật đất đai, ngày 29/11/2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, ngày 20/11/2018; các văn bản hướng dẫn về lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Hiện nay UBND thành phố Thanh Hóa đã hoàn thiện hồ sơ lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Thanh Hóa.

Để có cơ sở trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. UBND thành phố Thanh Hóa Thông báo tới các cơ quan, tổ chức và cá nhân nội dung: Lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Thanh Hóa, để tham gia lấy ý kiến.
Nội dung lấy ý kiến bao gồm: Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất, các dự án công trình thực hiện trong kỳ Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Thanh Hóa.(Được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành phố Thanh Hóa, tại địa chỉ:
http://tpthanhhoa.thanhhoa.gov.vn/web/dau-tu-phat-trien/thong-tin-quy-hoach).
Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày ban hành Thông báo này, các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia ý kiến đối với các nội dung trên về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Thanh Hóa, đề nghị gửi ý kiến bằng văn bản về UBND thành phố Thanh Hóa, địa chỉ: Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường), để tiếp thu, phối hợp với đơn vị tư vấn kiểm tra, giải trình và hoàn thiện hồ sơ lập Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất theo quy định./.

Xem thông tin chi tiết tại đây
1.Thông bao-lay-y-kien-QH-KHSDD(14.01.2021_09h34p26)_signed.pdf
2. Du thảo BCTM QHSDĐ đến nam 2030 và KHSDĐ 2021_ TP Thanh Hóa.pdf
3. Biểu QH 2030 và KHSDĐ 2021_TP Thanh Hóa_OK.xlsx
4. Ban do hien trang su dung dat den nam 2020 TPTH.pdf
5. Ban do quy hoach su dung dat den 2030 TPTH.pdf