Áp dụng mã QR trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Áp dụng mã QR trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 05 tháng 4 năm 2023, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2023/TT-VPCP quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Ngày 05 tháng 4 năm 2023, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2023/TT-VPCP quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
Ngày 25/5/2023, UBND thành phố Thanh Hóa đã tổ chức tập huấn Cập nhật Cơ sở dữ liệu về cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2023.
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.
UBND tỉnh vừa có quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã, tỉnh Thanh Hóa.
Nhằm nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi cho người dân, trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, mới đây, UBND thành phố vừa ra thông báo số 323 về việc giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố.
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã, tỉnh Thanh Hóa
Mới đây, Sở Văn hóa – thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã có văn bản về việc công khai đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ảnh, kiến nghị của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công.