Giảm phí, lệ phí khi thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến

Giảm phí, lệ phí khi thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến

Ngày 13/7/2022, HĐND tỉnh Thanh Hóa ban hành Nghị quyết số 289/2022/NQ- HĐND về ban hành quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Ngày 13/7/2022, HĐND tỉnh Thanh Hóa ban hành Nghị quyết số 289/2022/NQ- HĐND về ban hành quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.
Nếu ai đó đã từng thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố (Chi nhánh văn phòng) sẽ thấy sự đổi thay trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thời gian gần đây. Việc công khai thời gian, hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính, tiến độ cấp Giấy chứng nhận tăng đáng kể. Đặc biệt người dân, doanh nghiệp và các tổ chức được tiếp cận với hệ thống tổ chức chuyên nghiệp, thuận lợi và linh hoạt khi có nhu cầu thực hiện các giao dịch về đất đai.
Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra thông báo số 1201 về việc Thông báo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, cung cấp trên dịch vụ công Bộ công an năm 2022 đối với công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt.
Ngày 05/5/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thanh Hóa.
UBND thành phố Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022.
Để đạt được chỉ tiêu đề ra và thực hiện hướng dẫn của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tại Công văn số 25/HCC-TNHS ngày 26/01/2022, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hoá đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị tiếp tục phấn đấu giải quyết tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công mức độ 3, 4 đạt 100% trong năm 2022.
Thực hiện Quyết định số 4308/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 3024/SNV-CCHC ngày 15/11/2021 về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số CCHC đối với các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện; UBND thành phố Thanh Hóa đã tiến hành tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần để xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của UBND thành phố Thanh Hóa theo quy định.