Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòng, chống tham nhũng

Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòng, chống tham nhũng

Phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Trong đó, trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước có vai trò đặc biết quan trọng. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã quy định về trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng.

Phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Trong đó, trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước có vai trò đặc biết quan trọng. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã quy định về trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng.
Xã hội có vai trò và trách nhiệm rất lớn trong phòng, chống tham nhũng. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã quy định trách nhiệm xã hội trong phòng, chống tham nhũng thông qua quy định trách nhiệm của các thiết chế xã hội, bao gồm: Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận; Trách nhiệm của cơ quan báo chí, nhà báo; Trách nhiệm của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề; Trách nhiệm của công dân, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.
Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 quy định các hành vi bị nghiêm cấm gồm:
Để tuyên truyền, phổ biến Luật cảnh sát biển Việt Nam, góp phần làm chuyển biến, nâng cao nhận thức xã hội trong thực hiện Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Ngày 08/8/2021, UBND thành phố Thanh Hóa có Công văn số 5095/UBND-TP về việc hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”, giao các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND thành phố, Ban Chỉ huy quân sự, Công an thành phố, UBND các phường, xã; đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa tuyên truyền, giới thiệu về Cuộc thi, vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi do Bộ Quốc phòng tổ chức.
Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 7020/BYT-MT ngày 25/8/2021 về việc cách ly phòng, chống dịch Covid – 19 đối với trẻ em. Theo đó, để đảm bảo điều kiện sinh hoạt an toàn, thuận lợi cho trẻ em trong thời gian thực hiện cách ly, theo dõi, điều trị, Bộ Y tế hướng dẫn một số nội dung về cách ly phòng, chống dịch COVID-19 đối với trẻ em cụ thể như sau:
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 70/2021/TT-BTC ngày 12/8/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng đường bộ. Theo đó:
Ngày 18/8/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Chủ tịch UBND thành phố Thanh hóa đã kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố theo Quyết định số 7412/QĐ-UBND ngày 17/8/2021.