Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật năm 2023

Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật năm 2023

Sáng ngày 05/4/2023, UBND thành phố phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho báo cáo viên, tuyên truyền viên và những người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Sáng ngày 05/4/2023, UBND thành phố phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho báo cáo viên, tuyên truyền viên và những người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.
Ngày 30/11/2022, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 06/2022/TT-BXD về QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình.
Ngày 21 tháng 02 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2023/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2023.
Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ hop bất thường lần thứ 2 thông qua ngày 09 tháng 01 năm 2023.