UBND thành phố Thanh Hóa ban hành Quyết định Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 (có các phụ lục kèm theo).
Căn cứ các Nghị quyết HĐND thành phố Thanh Hóa khóa XXI, kỳ họp thứ 16: số 232/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 về việc phê chuẩn dự toán thu NSNN; thu, chi NSĐP năm 2021 và số 233/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 về việc phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách thành phố Thanh Hóa năm 2021. UBND thành phố Thanh Hóa báo cáo tình hình thực hiện thu NSNN; thu, chi NSĐP 9 tháng và 3 tháng nhiệm vụ cuối năm 2021.