Căn cứ Quyết định số 5399/QĐ-UBND ngày 19/12/2020 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc giao dự toán thu NSNN; thu, chi NSĐP và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 của tỉnh Thanh Hóa.
UBND thành phố Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định Về việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021.
Thực hiện Quyết định số 5318/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc giao dự toán thu NSNN; thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 của tỉnh Thanh Hóa; các Nghị quyết của HĐND thành phố Thanh Hoá khoá XXI, kỳ họp thứ 11: số 177/NQ- HĐND ngày 23/12/2019 về dự toán thu NSNN trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 thành phố Thanh Hóa; số 178/NQ-HĐND ngày 23/12/2019 về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp thành phố năm 2020. UBND thành phố báo cáo kết quả triển khai tổ chức thực hiện.