Thực hiện Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Thường trực HĐND thành phố thông báo tạm dừng việc tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2021.
Căn cứ Luật tiếp công dân năm 2012; Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; Thông tư số 14/2014/TT-TTCP ngày 30/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân.
Từ ngày 24/8/2020 đến ngày 30/8/2020
Từ ngày 17/8/2020 đến ngày 23/8/2020
Từ ngày 03/8/2020 đến ngày 09/8/2020
Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 02/8/2020
Từ ngày 20/7/2020 đến ngày 26/7/2020