Điều chỉnh cục bộ quy hoạch thuộc địa giới hành chính phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch thuộc địa giới hành chính phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa

UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu trung tâm thành phố Thanh Hóa.

UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu trung tâm thành phố Thanh Hóa.
Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại Dự án: Khu dân cư Bắc cầu Sâng,phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa thuộc thuộc MBQH số 9933/QĐ-UBND, ngày 08/10/2021(điều chỉnh từ MBQH 09/QĐ-UBND, ngày 05/01/2011).
Căn cứ Công văn số 8140/UBND-THKH ngày 06/6/2022 của UBND tỉnh về việc thông tin tóm tắt dự án thuộc danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư trực tiếp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025; Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, phòng Tài chính - Kế hoạch cung cấp thông tin tóm tắt các dự án kêu gọi vốn đầu tư trực tiếp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa (có bản mềm gửi kèm theo).