Thông báo về việc hủy bỏ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Thông báo về việc hủy bỏ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thanh Hóa thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa vừa có Thông báo số 754 ngày 27/12/2022 về việc hủy bỏ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thanh Hóa thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa vừa có Thông báo số 754 ngày 27/12/2022 về việc hủy bỏ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
UBND thành phố Thanh Hoá vừa có Thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Thanh Hoá trên trang thông tin điện tử thành phố Thanh Hoá (địa chỉ website https://tpthanhhoa.thanhhoa.gov.vn/); tại Trung tâm hành chính thành phố Thanh Hoá và Công sở Uỷ ban nhân dân các phường, xã.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thanh Hóa thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa vừa có Thông báo số 733 về việc hủy bỏ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Thực hiện Kế hoạch số 944/KH-UBND ngày 27/7/2022 của UBND thành phố về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Thanh Hóa; Quyết định số 7088/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của Chủ tịch UBND thành phố về việc Thành lập Ban Chỉ đạo đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), Trưởng Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban Chỉ đạo và tổ thư ký, giúp việc cho Ban Chỉ đạo.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thanh Hóa thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa vừa có Thông báo số 698 và 699 về việc hủy bỏ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Căn cứ Quyết định 4481/QĐ-UBND, ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa và hồ sơ đề nghị cấp lại Trang bổ sung giấy chứng nhận.