Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Khu dân cư xã Quảng Tâm, (MBQH số 2020)

Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Khu dân cư xã Quảng Tâm, (MBQH số 2020)

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng tại Khu dân cư xã Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa (MBQH số 2020/QĐ-UBND ngày 18/3/2014, xã Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa) của Công ty CP Xây dựng Sông Mã số 2.

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng tại Khu dân cư xã Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa (MBQH số 2020/QĐ-UBND ngày 18/3/2014, xã Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa) của Công ty CP Xây dựng Sông Mã số 2.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thanh Hóa vừa có thông báo số 673 về việc hủy bỏ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thanh Hoá vừa phát đi thông báo về việc hủy bỏ trang bổ sung kèm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu trung tâm thành phố Thanh Hóa.
Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại Dự án: Khu dân cư Bắc cầu Sâng,phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa thuộc thuộc MBQH số 9933/QĐ-UBND, ngày 08/10/2021(điều chỉnh từ MBQH 09/QĐ-UBND, ngày 05/01/2011).
Căn cứ Công văn số 8140/UBND-THKH ngày 06/6/2022 của UBND tỉnh về việc thông tin tóm tắt dự án thuộc danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư trực tiếp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025; Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, phòng Tài chính - Kế hoạch cung cấp thông tin tóm tắt các dự án kêu gọi vốn đầu tư trực tiếp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa (có bản mềm gửi kèm theo).